Kjennelse i Høyesteretts kjæremålsutvalg - Dokumentinnsyn

Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa 27. februar 2007 kjennelse i sak om kjæremål over lagmannsrettens kjennelse om å nekte innsyn i dokumenter i straffesak og om å avskjære vitneførsel, jf. straffeprosessloven § 264 sjette ledd jf. § 242a og § 292a.

Avgjørelse    28. februar 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa 27. februar 2007 kjennelse i sak om kjæremål over lagmannsrettens kjennelse om å nekte innsyn i dokumenter i straffesak og om å avskjære vitneførsel, jf. straffeprosessloven § 264 sjette ledd jf. § 242a og § 292a.

Bakgrunnen for saken var et kjæremål fra forsvarerne for de tiltalte i Munch-saken. De ønsket å se dokumentene og avhøre tjenestemenn i forbindelse med tilbakeleveringen av maleriene som ble stjålet fra Munch-museet.  Høyesteretts kjæremålsutvalg kom til samme resultat som lagmannsretten, forsvarerne fikk ikke innsyn i dokumentene og tjenestemenn i politi og påtalemyndighet skulle ikke forklare seg om det samme.