Kjennelse i plenum i Høyesterett - villfarelse om et barns alder

Høyesterett avsa 24. juni 2005 i plenum kjennelse i sak om straffeloven § 195 tredje ledd var i strid med uskyldspresumsjonen i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 2.

Avgjørelse    24. juni 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en 20 år gammel mann som var tiltalt for å ha hatt samleie med en pike på 13 år og 3 måneder. Han hadde spurt piken hvor gammel hun var, og hun sa 16 år, men hun opplyste dagen etter at hun var under 14 år. I tingretten erkjente han straffeskyld, og ble dømt til betinget fengsel i to år. Påtalemyndigheten anket for straffeskjerpelse. Etter tingretten avsa sin dom hadde Høyesterett i kjennelse (Rt. 2004 side 1275) uttalt at straffelovens § 195 tredje ledd reiste et problem i forhold til uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2. Lagmannsretten opphevet tingrettens dom, jf. straffeprosessloven § 342 andre ledd, retten så det som en saksbehandlingsfeil at tingretten ikke hadde vurdert om tiltalte hadde vært i aktsom god tro med hensyn til fornærmedes alder. Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens kjennelse til Høysterett når det gjaldt lovanvendelsen, men Høysterett i plenum forkastet anken.