Dommerklubbe

Kjennelse i Transocean-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 12. september 2016 kjennelse i sak om erstatning for saksomkostninger i Transocean-saken.

Avgjørelse    13. september 2016    👤Knut Davidsen   

Kjennelsen gjaldt krav på erstatning for utgifter til forsvar etter frifinnende dom i Transocean-saken, jf. straffeprosessloven § 438.  Retten ga de tiltalte medhold i erstatningskravene, men beregnet salærutgiftene etter den offentlige salærsats, og ikke i henhold til faktiske påløpte kostnader. Det ble dessuten foretatt enkelte mindre justeringer i kravene. Totalt måtte det offentlige erstatte nærmere 35 millioner av motpartenes utgifter.