Kjennelser fra Oslo byfogdembete - "Brennpunkt-saken"

Oslo byfogdembete avsa 10. oktober 2005 kjennelse i sak om opphevelse av referatforbud i kjennelse 4. oktober 2005, jf. kjennelse 30. september 2005. Kjennelsen 4. oktober 2005 gjaldt midlertid forføyning for å stoppe TV-programmet "Brennpunkt", som omhandlet politiets etterforskningsmetoder.

Avgjørelse    12. oktober 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for kjennelsene var et krav om å forby sending av et program på NRK 1. I kjennelsen 30. september 2005 ble det fremsatt krav om at prosesskrift, referat fra rettsmøter og avgjørelse i spørsmålet om midlertidig forføyning skulle være unntatt offentlighet. Dette kravet medførte at saken ved behandlingen 4. oktober 2005 gikk for lukkede dører med pålegg om at de tilstedeværende skulle undergis taushet om det som ble forhandlet om i retten. Kjennelsen 10. oktober 2005 opphevet referatforbudet fastsatt i kjennelsen 30. september 2005 og at kjennelsene 30. september og 4. oktober 2005 kunne offentliggjøres.