Kjennelser i Høyesterett - dobbeltstraff

Høyesterett avsa 23. september 2003 tre kjennelser som alle behandler spørsmålet om man kan straffeforfølge noen som allerede er blitt ilagt konkurskarantene for de samme forhold, uten at det strider mot dobbeltstrafforbudet i EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1.

Avgjørelse    25. september 2003    👤Beate Kronen   

Kjennelsen 2002/1389 behandler dobbeltstraffproblematikken grundig og gir også en gjennomgang av tidligere avgjørelser i Høyesterett om dette. Høyesterett kommer til at konkurskarantene, jf. konkursloven § 142 nr. 1 og nr. 2, ikke er å anse som straff og derfor ikke er til hinder for etterfølgende straffeforfølgning.

Kjennelsen 2003/14 viser til ovennevnte sak og tillater en straffesak fremmet til behandling i samsvar med aktors påstand.

Kjennelsen 2003/203 behandler dobbeltstrafforbudet også i forhold til konkursloven § 142 fjerde ledd og i forhold til at tidsforløpet mellom ileggelsen av konkurskarantene og straffesaken var lenger. I denne saken vurderes dessuten også hvorvidt siktede kan dømmes for underslag etter å ha benyttet penger som ved en feil ble overført til hans konto. Med dissens 3 - 2 kom Høyesterett til at pengene på kontoen kunne betraktes som en "løsøregjenstand" som tiltalte hadde "tilegnet seg", jf. straffeloven § 255, og anken fra tiltalte ble forkastet.