Kjennelser i Høyesterett - Offentlig gjengivelse og referatforbud av straffedommer.

Høyesterett avsa 12. april 2007 to kjennelser som gjaldt forbud mot offentlig gjengivelse av straffedom  i en sedelighetssak i lagmannsretten og forbud mot å refere fra forhandlingene i lagmannsretten.

Avgjørelse    23. april 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 12. april 2007 to kjennelser som gjaldt forbud mot offentlig gjengivelse av straffedom  i en sedelighetssak i lagmannsretten og forbud mot å refere fra forhandlingene i lagmannsretten.

I den første kjennelsen gjaldt det spørsmålet om det skulle gis forbud mot offentlig gjengivelse. Lagmannsretten traff i forbindelse med en straffedom en beslutning om forbud mot offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen, jf. domstolloven § 130 første ledd bokstav a. Beslutningen ble av en avis påanket til Høyesterett, som kom til at dommen kunne gjengis offentlig i anonymisert form.

I den andre kjennelsen gjaldt det forhandlinger om habilitetsspørsmål for et lagrettemedlem. Lagmannsretten besluttet fullstendig referatforbud med henvisning til domstolloven § 129. Høyesterett kom til at lagmannsretten ikke hadde angitt hvilken rettsregel referatforbudet var begrunnet i, og opphevet forbudet mot referat fra forhandlingene om habilitetsspørsmålet.