Kjennelser i Høyesterett - samfunnsstraff for tidligere domfelte

Høysterett avsa 8. oktober 2004 to kjennelser, HR-2004-01686-A og HR-2004-01687-A, som gjaldt spørsmålet om bruk av samfunnsstraff for domfelte som var dømt flere ganger. Høyesterett forkastet ankene.

Avgjørelse    20. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Høyesterett la vekt på de domfeltes mange dommer og manglende oppfyllelse av vilkår i de tidligere sakene. Det ble også lagt vekt på at de tiltalte ikke hadde sett alvoret i situasjonen og ikke vært åpne i personundersøkningene.