Kjennelser i Høyesterett - søksmålsfrist etter skattebetalingsloven

Høyesterett avsa 18. oktober 2006 to kjennelser (HR-2006-01795 og HR-2006-01796) i saker om søksmål med krav om erstatning for påført tap ble omfattet av fristbestemmelsen i skattebetalingsloven § 48 nr. 5.

Avgjørelse    26. oktober 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for sakene var aksjeutbytte fra svenske aksjeselskap som ble beskattet i Norge, uten at det ble gitt godtgjørelsesfradra etter skatteloven § 10-12. Det ble reist spørsmål om et søksmål med krav om erstatning for påført tap som følge av mangelfull gjennomføring i norsk skattelovgivning av EØS-avtalens hoveddel, ble omfattet av fristbestemmelsen i skattebetalingsloven § 48 nr. 5. Høyesterett ga saksøkerne anledning til å fremme erstatningssøksmål.