Store bokser

Kjenner du loven?

I 1932 ble det vedtatt en lov om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi. Denne loven har vært uforandret i over 80 år.

Artikkel    24. februar 2016    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for lov 22. april 1932 nr. 1 om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi var Den internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, som i 1929 vedtok et utkast til «konvensjon om merking av vekt på tunge kolle som fraktes med fartøi». Utkastet ble vedtatt som konvensjon nr. 27 den 21. juni 1929 og konvensjonen trådte i kraft 9. mars 1932. For å oppfylle Norges forpliktelser ble loven vedtatt og satt i kraft 1. januar 1933.

 Loven er på fire paragrafer og er aldri blitt endret. § 2 i loven viser fortsatt til lov 18. september 1915 om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter, denne loven ble opphevet av lov 19. juni 1936 nr. 8 om arbeidervern, som igjen ble opphevet av lov 7. desember 1956 nr. 2 om arbeidervern, som igjen ble opphevet av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., som igjen ble opphevet av någjeldene lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Ved en gjennomgang av Norges Lover er det i en note i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 257, som omhandler farlig gods, vist til loven. Det er så vidt vi har funnet ut ikke referert til loven i noen rettsavgjørelser i nyere tid.