Kongen bestemmer:

Ved gjennomgang av basen over ajourførte lover står det i ikrafttredelsesfeltet i en del lover at Kongen skal bestemme når loven eller deler av loven skal settes i kraft. Den eldste loven dette gjelder er lov 5. juni 1981 nr. 45 om tilsattes representasjon i offentlige virksomheters styrende organer. Loven er ikke satt i kraft. Ved ikrafttredelsen skal også 13 andre lover endres, men siden det er snart 20 år siden loven ble sanksjonert, er 8 av disse lovene i mellomtiden opphevet.

Lovtidend    31. mai 2001    👤Knut Davidsen   

Her en del eksempler på andre lover som fortsatt ikke er satt i kraft eller opphevet:

- Lov 11. juli 1986 nr. 52 om endring i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om politiet og i lov av 16. juni 1961 nr. 7 om lensmenn endrer tre paragrafer i lensmannsloven. Endringene er ikke satt i kraft.

- Lov 15. juni 1990 nr. 18 om opphevelse av foreldede lover kap. III inneholder et Cancelli-Promemoria (13. Mai 1797 (til Stiftsbefalingsmanden og Biskopen over Agershus Stift) angaaende Ringnings besørgelse for Kongelige personer) som ikke er opphevet.

- Lov 8. januar 1993 nr. 2 om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66om merverdiavgift endrer § 27 i merverdiavgiftsloven. Endringen er ikke satt i kraft.

- Lov 11. juni 1993 nr.106 om endringer i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet tilføyer en ny § 48a og endrer en kapitteloverskrift. Endringene er ikke satt i kraft.

- Lov 6. januar 1995 nr. 2 om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. opphever lov 31. mai 1963 nr. 3om arbeidsvilkår for hushjelp. Loven er ikke opphevet.

- Lov 23. juni 1995 nr. 42 om endringer i alkoholloven (ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m.v.) tilføyer en ny § 3A-13. Paragrafen er ikke satt i kraft.

- Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste. Loven er ikke satt i kraft.

- Lov 19. juni 1997 nr. 64 om endringer i lov av 5. mai 1997 nr. 19 endrer barnehagelovens § 10. Endringen er ikke satt i kraft.

- Lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Loven er ikke satt i kraft.