Krav om mortifikasjon av og oppreisning for ærekrenkende utsagn

Høyesterett har i en dom av 27. juni 2003 og en kjennelse av 1. juli 2003 behandlet saker om krav om mortifikasjon av og oppreisning for ærekrenkende utsagn i to aviser, Akershus Amtstidende og i Tønsbergs Blad.

Lovtidend    3. juli 2003    👤Knut Davidsen   

I dommen av 27. juni 2003 ble Akershus Amtstidende og avisens redaktør og journalist frifunnet, og det ble ikke ilagt saksomkostninger for noen instans. I kjennelsen av 1. juli 2003 ble anken over lagmannsrettens dom forkastet og Tønsbergs Blad og redaktøren ble dømt til å betale saksomkostninger.