Grunnloven

Kunngjøring av endringer i Grunnloven (menneskerettigheter)

14. mai 2014 ble Stortingets vedtak 13. mai 2014 om endringer i Grunnloven (menneskerettigheter) kunngjort i Norsk Lovtidend.

Artikkel    14. mai 2014    👤Dag T. Hoelseth   

Grunnlovsvedtak

Stortinget vedtok tirsdag 13. mai 2014 en rekke endringer i Grunnloven. Formålet med vedtakene var å styrke menneskerettighetene i Grunnloven, og hadde sin bakgrunn i Menneskerettighetsutvalgets rapport fra desember 2011 (Dok.nr.16 (2011-2012) .

Som følge av rapporten ble det i perioden 2011–2012 fremmet en rekke grunnlovsforslag. Av disse førte følgende til grunnlovsvedtak:

Til endringen i § 93 (rett til liv mv.):

Dok.nr.12:32 (2011–2012) og Dok.nr.12:33 (2011–2012), jf. Innst.182 S (2013-2014).

Til SP (Sivile og politiske rettigheter)

Dok.nr.12:30 (2011–2012), jf. Innst.186 S (2013–2014).

Til ØSK (Økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter)

Dok.nr.12:31 (2011–2012), jf. Innst.187 S (2013–2014).

Se referatet fra stortingsmøtet 13. mai 2014 her, samt Stortingets oversikt over vedtakene her.

For ordens skyld lister vi også opp forslagene som ikke ble vedtatt:

Til § 103:

Dok.nr.12:34 (2011–2012) og Dok.nr.12:35 (2011–2012), jf. Innst.183 S (2013–2014).

Til § 106 tredje ledd:

Dok.nr.12:14 (2011–2012), jf. Innst.184 S (2013–2014).

Til § 100:

Dok.nr.12:15 (2011–2012), jf. Innst.185 S (2013–2014).

Nytt kapittel i Grunnloven

Grunnloven har frem til i går vært delt inn i 5 kapitler, A til E. Stortinget vedtok i går å endre overskriften til kapittel E til «E. Menneskerettigheter»/«E. Menneskerettar» og tilføyde også et nytt kapittel F («F. Alminnelige bestemmelser»/»F. Allmenne føresegner»), som var den den tidligere overskriften til kapittel E.

Kunngjøring i Norsk Lovtidend

Ifølge Grunnloven (tidligere § 112, som nå har fått nytt paragrafnummer), sendes «en således vedtatt grunnlovsbestemmelse» til kongen «til kunngjøring ved trykken som gjeldende bestemmelse i kongeriket Norges Grunnlov». Vedtaket ble raskt etter tirsdagens stortingsbehandling sendt til Justis- og beredskapsdepartementet, som fremmet vedtaket til kunngjøring i dagens statsråd. Deretter ble grunnlovsvedtaket kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vanligvis går det 3–4 uker mellom vedtaket i Stortinget og kunngjøringen. I år var det sterkt ønskelig at grunnlovsvedtakene ble kunngjort og ajourført før hovedfeiringen av 200-årsjubileet. Språkendringene som ble vedtatt tirsdag 6. mai 2014 ble kunngjort allerede 3 dager senere, noe som var tangering av rekorden fra 1920 (hhv. 14. og 17. desember). Dagens kunngjøring bare én dag etter vedtaket er således ny rekord så lenge vi bare inkluderer endringer fra og med 1913, da kongen mistet sanksjonsretten i grunnlovssaker. Men tar vi også med endringene før 1913, blir nok rekorden fra 1891, da opphevelsen av visekongeembetet ble vedtatt og sanksjonert samme dag, 30. juni 1891, stående!

Ajourført utgave

Lovdatas ajourførte (konsoliderte) versjon av Grunnloven vil foreligge i begge målformer i løpet av dagen. Ajourføringen byr dog på noen utfordringer, da flere paragrafer er flyttet på uten at nytt paragrafnummer er angitt. Dette gjelder tidligere § 92, § 93, § 106, § 109 og § 112. Stortinget fikk ved grunnlovsvedtak fullmakt «til ved alminnelig flertallsvedtak å redigere paragraf- og leddnummer i og henvisninger til bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller som berøres av at alternativer i forslaget her blir vedtatt».

Det er ikke kjent når redigeringsvedtaket blir fattet og kunngjort. Inntil videre vil de ovennevnte tidligere paragrafene plasseres bakerst i de ajourførte versjonene.

Behandlingen av forslagene til § 96 tredje ledd, § 114 og § 115 er utsatt og vil antakelig ikke finne sted før etter sommeren.