Kunngjøring av skatte- og avgiftsvedtakene for 2006

Skatte- og avgiftsvedtakene for 2006 og endring av skattevedtaket for 2005 ble vedtatt av Stortinget 24. november 2005 og kunngjort i Norsk Lovtidend 12. desember 2005.

Lovtidend    13. desember 2005    👤Knut Davidsen   

Stortingsvedtakene av 24. november 2005:

  1. Vedtak om endring i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005
  2. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2006
  3. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2006
  4. Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2006
  5. Vedtak om CO2 -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2006
  6. Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2006
  7. Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2006
  8. Vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2006
  9. Vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2006