Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Kunngjøring i Norsk Lovtidend

Desember er den travleste måneden i året for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Vi gjør her rede for hvordan dette innvirker på behandlingen og kunngjøringen av lover og forskrifter m.m. før nyttårsskiftet.

Lovtidend    2. desember 2014    👤Dag T. Hoelseth

Grovt regnet mottar redaksjonen i Norsk Lovtidend Avd. I (lover og sentrale (nasjonale) forskrifter) i løpet av året rundt 1400 saker til kunngjøring, og litt over 20 % av dem kommer i løpet av desember måned. Redaksjonen gjør det den kan for å få sakene kunngjort så fort som mulig, men en må likevel påregne lenger behandlingstid.

Med unntak av statsrådssaker opereres det ikke med oversendelsesfrister. Forskriftene – bortsett fra statsrådssaker og stortingsvedtak, som får forrang – blir behandlet og kunngjort i den rekkefølgen de mottas. 

På grunn av den store saksmengden i desember anbefales det at forskriftene vedtas og oversendes så tidlig som mulig. Jo nærmere julehelgen man kommer, jo større er sjansen for at forskriften først blir kunngjort etter nyttår.

Fristen for oversendelse av statsrådssaker er kl. 1230 samme dag de behandles i statsråd.

Oversendelse av saker for kunngjøring i Norsk Lovtidend skjer via nettsiden http://www.lovdata.no/lovtidend/kunngjoring. Vi behandler ikke saker som mottas som vedlegg til e-post. Vennligst merk at manuset skal være i Word-format eller lignende, ikke pdf.