Kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser

I statsråd 3. mars 2006 ble det fremmet til kunngjøring to grunnlovsbestemmelser som ble vedtatt av Stortinget 2. februar i år. Den første bestemmelsen gjelder oppretting av språkfeil, mens den andre endret Grunnloven § 100 om ytringsfrihet.

Lovtidend    3. mars 2006    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 3. mars 2006 ble det fremmet til kunngjøring to grunnlovsbestemmelser som ble vedtatt av Stortinget 2. februar i år. Den første bestemmelsen gjelder oppretting av språkfeil, mens den andre endret Grunnloven § 100 om ytringsfrihet.

Tidligere ble grunnlovsendringene sanksjonert av Kongen i statsråd, men denne rettigheten ble fjernet i 1913 ved innføringen av Grunnloven § 112 annet ledd, som forteller at en "Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov." Grunnlovsbestemmelsene må altså gå via statsråd før de kan kunngjøres i Norsk Lovtidend. Selv om endringene først ble kunngjort i dagens statsråd, trådte de i kraft på vedtaksdatoen 2. februar 2006.

I 1903 godkjente Stortinget en språklig revidert utgave av Grunnloven, og det er denne som har dannet basis for dagens versjon, og som skal være språklig modell for endringer og tillegg. Dessverre har ikke 1903-normen vært fulgt konsekvent ved senere endringer, slik at dagens versjon inneholder en rekke språklige feil. Grunnlovsforslaget som nå er vedtatt sørger for den nødvendige oppryddingen. Endringene som er vedtatt gjelder Grunnloven § 3, § 6, § 12, § 14, § 26, § 41, § 50, § 60, § 63, § 68, § 75, § 87, § 93, § 110 og § 110 a.

Den andre grunnlovsbestemmelsen om endring i Grunnloven § 100 om ytringsfrihet gjelder opphevelse av en overflødig formulering i annet ledd samt en språklig oppretting i tredje ledd. Man kan lese mer om bakgrunnen for grunnlovsbestemmelsene i hhv. Innst.S.nr.74 (2005-2006) og Innst.S.nr.75 (2005-2006).