Kvinnedagen – relevant regelverk

I likestillingsloven står det i §1 at loven skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Diskrimineringsombudet skal i følge diskrimineringsombudsloven §1 blant annet føre tilsyn med og medvirke til gjennomføring av likestillingsloven. I kvinnediskrimineringskonvensjonen, som er inntatt i menneskerettsloven, går det fram av Art. 2 at konvensjonspartene fordømmer alle former for kvinnediskriminering og at partene er enige om å føre en politikk som tar sikte på å avskaffe alle former for kvinnediskriminering.

Søketips    8. mars 2012    👤Lovdata   

I likestillingsloven står det i §1 at loven skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Diskrimineringsombudet skal i følge diskrimineringsombudsloven §1 blant annet føre tilsyn med og medvirke til gjennomføring av likestillingsloven. I kvinnediskrimineringskonvensjonen, som er inntatt i menneskerettsloven, går det fram av Art. 2 at konvensjonspartene fordømmer alle former for kvinnediskriminering og at partene er enige om å føre en politikk som tar sikte på å avskaffe alle former for kvinnediskriminering.