Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lovåret 2013

I 2013 ble det sanksjonert 133 lover. Det var 13 nye lover, en midlertidig lov, to opphevelseslover og 117 endringslover. Av Stortingets lovvedtak i 2013 var det bare en lov som ikke ble sanksjonert i 2013. Denne loven ble sanksjonert i statsråd 10. januar 2014. 

Lovtidend    10. januar 2014    👤Knut Davidsen


De 13 nye lovene:

1.       Lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

2.       Lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven)

3.       Lov 7. juni 2013 nr. 31 om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

4.       Lov 21. juni 2013 nr. 56 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013 (loven opphørte å gjelde etter at Rikslønnsnemnda hadde avsagt kjennelse i tvisten)

5.       Lov 21. juni 2013 nr. 58  om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering)

6.       Lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)

7.       Lov 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet)

8.       Lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

9.       Lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

10.   Lov 21. juni 2013 nr. 96 om omsetning av bøker (bokloven)

11.   Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

12.   Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

13.   Lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven).

Disse 13 lovene opphevet seks lover og endret i mer enn 80 andre lover.

                                

Den midlertidige  loven er midlertidig lov 8. mars 2013 nr. 9 om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv.

 

Opphevelseslovene er:

1.       Lov 13. desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven). Opphevelsen gjelder fra 1. januar 2014, for arvefall fra før denne datoen må man fortsatt betale arveavgift.

2.       Lov 13. desember 2013 nr. 118 om opphevelse av lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

 

De 117 endringslovene endret i tillegg til den eller de lovene nevnt i lovenes tittel nærmere 150 lover.

 

Noen lover endres ofte, som for eksempel straffeloven, straffeprosessloven, skatteloven, folketrygdloven og utlendingsloven, andre endres sjelden eller aldri. Her er noen eksempler på lover vedtatt frem til år 2000 som aldri har vært endret:

 

1.       Lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag

2.       Lov 29. mai 1901 nr. 6 om forskjellige forhold vedkommende Røros Kobberverks Skogvæsen

3.       Lov 22. april 1932 nr. 1 om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi

4.       Lov 16. april 1937 om fullmakt for Kongen, eller den han gjev fullmakt, til å forby at norske skip blir nytta til å føra folk som eslar seg i krig, våpen, loty, fly eller partar derav til framandland.

5.       Lov 11. oktober 1946 nr. 1 om Norsk Lysingsblad

6.       Lov 28. juli 1949 nr. 15 om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning m.v.

7.       Lov 23. mars 1956 nr. 1 om forbud mot å betinge forkjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter

8.       Lov 10. april 1969 nr. 17 om hendelege eigedomshøve

9.       Lov 13. juni 1969 nr. 38 om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet

10.   Lov 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold

11.   Lov 4. mai 1973 nr. 21 om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde

12.   Lov 5. april 1974 nr. 14 om statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner

13.   Lov 11. mars 1983 nr. 8 i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker

14.   Lov 3. mai 1985 nr. 24 om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer

15.   Lov 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument

16.   Lov 28. mai 1993 nr. 52 om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v.

17.   Lov 24. juni 1994 nr. 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap

18.   Lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.

19.   Lov 6. juni 1997 nr. 35 om Oppgaveregisteret.