Beskrivelse av filen.

Lovdata Flaggsaker gir deg oversikt over rettsutviklingen

Lovdata Flaggsaker gir deg tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte rettsavgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene. Heftene er tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil. Tegn et abonnement i dag.

Artikkel    21. februar 2017    👤Aud Manger   

Vi har nå publisert et nytt flaggsakhefte - Flaggsaker nr. 23-2016.

Dette heftet inneholder tre straffesaker og ni sivile saker. Av disse fremheves følgende saker:

  • Avgjørelse fra Hålogaland lagmannsrett, der en snakker ble frifunnet for krav om prisavslag og erstatning med til sammen ca. 2,2 millioner kroner til et ektepar som eide en eldre enebolig som ble renovert. Retten kom etter en konkret og helhetlig vurdering til at byggherrene var klar over at de hadde inngått avtale med snekkerens selskap med begrenset ansvar, og ikke med snekkeren personlig som enkeltpersonforetak.
  • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Tingretten hadde oppnevnt forsvarer for siktede under etterforskningsstadiet etter straffeprosessloven §100 annet ledd. Borgarting lagmannsrett kom til at det ikke var hjemmel for å begrense oppnevningen til et visst antall timer.
  • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett, der flertallet fant at vilkårene for avkorting av erstatning etter sammenstøt med trikk ikke var oppfylt. Ulykken skyldtes etter flertallets syn et øyeblikks tankeløshet eller uoppmerksomhet fra skadelidtes side som, kombinert med den fysiske utformingen av trafikkøyen, ga et meget uheldig utfall.

Lovdata flaggsaker inneholder utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene som det kan være spesielle grunner til å merke seg. Utvalget gjøres av en redaksjon bestående av advokat John Christian Elden, lagdommer Per Racin Fosmark og professor dr. juris Finn Arnesen.

Alle flaggsaker er rettskraftige. I Norge finnes det ikke et system som gir publikum informasjon om rettskraft. Lovdata kontakter derfor aktørene i sakene for å avklare om avgjørelsene er rettskraftige før de flagges.

Abonnenter mottar varsel på e-post når et nytt hefte med rettskraftige avgjørelser publiseres.

For å gjøre lesing mulig når det ikke er nettilgang, kan heftene lastes ned i e-bokformat eller som PDF.

Ved tegning av abonnement benytter du betalingskort og kan lese de første heftene med en gang. Hvis du ikke blir fornøyd, kan du avbryte kjøpet i løpet av de 30 første dagene.

Les mer og tegn abonnement