Lovendringer 1. mai

Ny konkurranselov og endringer i arbeidsmiljøloven, barnehageloven og folketrygdloven ble satt i kraft 1. mai 2004.

Lovtidend    3. mai 2004    👤Knut Davidsen

  • Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger ( konkurranseloven) opphever lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet og innfører endringer i tolloven, markedsføringsloven, lov om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen, lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v. og ekomloven.
  • For lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv (EØS-konkurranseloven) ble det i statsråd 30. april 2004 fastsatt utsettelse av ikrafttredelsen fra 1. mai 2004, forventet ikrafttredelse 1. juli 2004.
  • Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. er endret ved at det innført nye kapitler X A og X B. Kapitlene inneholder bestemmelser om likebehandling i arbeidslivet og om innmelding og deltakelse i organisasjoner. Tidligere § 55 A oppheves, det samme gjelder lov 5. juni 1981 nr. 45 om tilsattes representasjon i offentlige virksomheters styrende organer.
  • Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) fikk ved lov 4. juli 2003 nr. 73 med ikrafttredelse 1. mai 2004 ny § 7b, som regulerer offentlig tilskudd til private barnehager. Se også nyhet 30. april 2004.
  • Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) ble endret ved lov 11. november 2003 nr. 97 om endringer i folketrygdloven (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis), endringen krever at jordmoren må ha avtale om driftstilskudd eller være ansatt i kommunen. Lov 19. desember 2003 nr. 135 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover endret § 3-2, § 3-4 og § 3-26. Endringene gjelder grunnpensjon og minstepensjon.