Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lovendringer i kraft 1. april 2014

1. april 2014 ble endringer i pasientskadeerstatningsloven, endringer i folketrygdloven og endringer i skatteloven satt i kraft.

Lovtidend    1. april 2014    👤Knut Davidsen   

Fra 1. april 2014 blir følgende endringer satt i kraft:

- Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning for pasientskader mv. (pasientskadeloven) § 1, § 2, § 7, § 8 og § 19 blir endret av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 13-3 annet ledd nr. 23 og lov 21. mars 2014 nr. 7 om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstjenesten) del I.

- Lov 13. desember 2013 nr. 105 om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven, endringene i folketrygdloven § 15-7 og § 15-9, se lovens del V nr. 4.

- Lov 13. desember 2013 nr. 115 om endringeri lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), endringene i folketrygdloven § 3-15 og § 23-3, se lovens del III annet ledd.

- Lov 13.desember 2013 nr. 117 om endringer i lov 26. mars 1999 nr.14 om skatt avformue og inntekt (skatteloven), endrngene i § 6-32 og§ 17-1.

Endringene i de tre siste lovene gjelder for enslig mor eller far som får innvilget overgangsstønad fra 1. april 2014.