Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lovendringer i kraft 1. februar 2014

1. februar 2014 trer deler av lov 21. juni 2013 nr. 63 om endringer i barnevernloven og lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) i kraft.

Lovtidend    3. februar 2014    👤Knut Davidsen

I lov 21. juni 2013 nr. 63 om endringer i barnevernloven (lov 17. juli 1993 nr. 100) endres § 4-22 ved at fjerde ledd oppheves og paragrafen får nye femte og sjette ledd og i § 6-10 endres første ledd. Endringene i § 4-22 innebærer at kommunen står friere til å bestemme hvordan tilsynet med hvert enkelt barn i fosterhjem skal organiseres, og lovfester at kommunen har plikt til å sørge for at de som skal utøve tilsynet på kommunens vegne gis nødvendig opplæring og veiledning.  Endringen i § 6-10 innebærer blant annet at den som skal utføre oppgaver for barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak etter § 4-4 må legge frem politiattest.

Lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) endrer § 13 i loven, i annet ledd første punktum innebærer endringen at tiden for oppbevaring av regnskapsmateriale senkes fra ti år til fem år og i femte ledd får departementet hjemmel til å fastsette forskrift om lengre oppbevaringstid. Denne myndigheten er vedtatt delegert til Finansdepartementet, se vedtak 24. januar 2014 nr. 54, og departementet har fastsatt overgangsregler ved forskrift 28. januar 2014 nr. 56.