Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lovendringer som er satt i kraft 18. april 2017

18. april 2017 ble endringer i tinglysningsloven om teknonologisk tingslysning og om teknologinøytralitet og endringer i enkelte andre lover satt i kraft.

Lovtidend    18. april 2017    👤Knut Davidsen   

Lovendringene som settes i kraft er:

  • Lov 20. juni 2014 nr. 45 om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) innebærer at det legges til rette for elektronisk tinglysing. De vedtatte endringene gjelder tinglysingsloven, lov om registrering av elektriske kraftledninger og burettslagslova. Endringene skal forenkle prosessen med tinglysing og gjøre tinglysingsarbeidet raskere og rimeligere. Ved elektronisk tinglysing vil kommunikasjonen av tinglysingsdata skje både direkte mellom de profesjonelle brukernes fagsystemløsninger, og gjennom en brukerportal. En overgang til elektronisk tinglysing vil medføre betydelige samfunnsmessige besparelser. Loven har overgangsbestemmelser.
  • Lov 31. mars 2017 nr. 14 om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) åpner for bruk av elektronisk kommunikasjon ved varsler om tvangsfullbyrdelse og inkasso, og gjør bestemmelsene om tvangsgrunnlag mer teknologinøytrale. Endringene i tinglysingsloven har sammenheng med innføringen av elektronisk tinglysing. Loven inneholder også endringer i to lover og  oppretting av inkurier i straffeprosessloven, tvangsfullbyrdelsesloven og utlendingsloven. I tillegg er det gjort endringer i to endringslover og en endringslov fra 2003 er opphevet. Loven har overgangsbestemmelser.