Lover i kraft 1. januar 2013

Fra kommende årsskifte  trer ny bustøttelov i kraft. I tillegg trer 33 endringslover og deler av lover helt eller delvis i kraft.

Lovtidend    28. desember 2012    👤Knut Davidsen

Fra kommende årsskifte  trer ny bustøttelov i kraft. I tillegg trer 33 endringslover og deler av lover helt eller delvis i kraft.

Ny lov som trer i kraft 1. januar 2013:

Lov 24. august 2012 nr. 64 om bustøtte (bustøttelova). Les forarbeidene her.

 

Endringslover og deler av lover som trer i kraft 1. januar 2013 (en lenke går til kunngjøringen i Norsk Lovtidend eller til loven og en til forarbeidene):

 

1.  Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 24-1 første ledd andre punktum bokstav a og § 24-2. Les forarbeidene her.

 

2.  Lov 3. september 2010 nr. 54 om endringer i burettslagslova mv. – kapittel 5 nytt avsnitt VII. Les forarbeidene her.

 

3.  Lov 15. april 2011 nr. 12 om endringer i klimakvoteloven, lovens § 13 første ledd trer i kraft for luftfartsaktiviteter. Les forarbeidene her.

 

4.  Lov 9. desember 2011 nr. 47 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane, del III. Se også lov 22. juni 2012 nr. 44. Les forarbeidene her.

 

5.  Lov 27. januar 2012 nr. 11 om endringer i energiloven og i enkelte andre lover, energilovens  §§ 9-1 til 9-6. Les forarbeidene her.

 

6.  Lov 27. april 2012 nr. 22 om endringer i statsborgerloven. Les forarbeidene her.

 

7.   Lov 25. mai 2012 nr. 29 om endringer i klimakvoteloven, lovens § 19 første ledd tredje punktum. Les forarbeidene her.

 

8.  Lov 22. juni 2012 nr. 33 om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) med unntak av tjenestemannsloven § 3D, arbeidsmiljøloven § 14-12c og ferieloven § 11 nr. 6 overskrift og andre punktum. Les forarbeidene her.

 

9.  Lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.del XVII, verdipapirhandelloven § 9-1 og § 9-2. Les forarbeidene her.

 

10.  Lov 22. juni 2012 nr. 36 om endringer i skatteloven, endringen i del I faller bort med virkning fra og med inntektsåret 2013. Les forarbeidene her.

 

11.  Lov 22. juni 2012 nr. 44 om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane med virkning fra og med skatteåret 2013. Les forarbeidene her.

 

12.  Lov 22. juni 2012 nr. 52 om endringer i utleveringsloven m.m.del I, II, III, IV og V. Les forarbeidene her.

 

13.  Lov 22. juni 2012 nr. 54 om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager). Les forarbeidene her.

 

14.  Lov 7. september 2012 nr. 65 om endringer i studentsamskipnadsloven. Les forarbeidene her.

 

15.  Lov 21. september 2012 nr. 66 om endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven. Les forarbeidene her.

 

16.  Lov 19. oktober 2012 nr. 68 om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. Les forarbeidene her.

 

17.  Lov 7. desember 2012 nr. 72 om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Les forarbeidene her.

 

18.  Lov 7. desember 2012 nr. 73 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane del I med virkning fra og med skatteåret 2013. Les forarbeidene her.

 

19.  Lov 7. desember 2012 nr. 74 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning del II. Les forarbeidene her.

 

20.  Lov 7. desember 2012 nr. 76 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt del IV med virkning fra og med inntektsåret 2013. Les forarbeidene her.

 

21.  Lov 7. desember 2012 nr. 78 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift del II og III. Les forarbeidene her.

 

22.  Lov 14. desember 2012 nr. 80 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover del I, II, III, IV, V og VI. Les forarbeidene her.

 

23.  Lov 14. desember 2012 nr. 83 om endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen). Les forarbeidene her.

 

24.  Lov 14. desember 2012 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven del I, del II, del III § 5-1 annet ledd, § 5-6 annet ledd og § 5-7d tredje ledd, og del IV. Les forarbeidene her.

 

25.  Lov 14. desember 2012 nr. 85 om endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier). Les forarbeidene her.

 

26.  Lov 14. desember 2012 nr. 86 om endringer i helseforetaksloven mv. Les forarbeidene her.

 

27.  Lov 14. desember 2012 nr. 87 om endringer i folketrygdloven. Les forarbeidene her.

 

28.  Lov 14. desember 2012 nr. 88 om endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene). Les forarbeidene her.

 

29.  Lov 14. desember 2012 nr. 90 om endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet). Les forarbeidene her.

 

30.  Lov 14. desember 2012 nr. 91 om endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.). Les forarbeidene her.

 

31.  Lov 14. desember 2012 nr. 92 om endringer i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret). Les forarbeidene her.

 

32.  Lov 14. desember 2012 nr. 93 om endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen). Les forarbeidene her.

 

33.  Lov 14. desember 2012 nr. 94 om endringer i lakse- og innlandsfiskloven og naturmangfoldloven. Les forarbeidene her.