Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover i kraft 19. juni og 1. juli 2015

1. juli 2015 blir en lov opphevet og 25 lover og endringslover satt i kraft, 19. juni 2015 ble ni lover satt i kraft. Se liste over lovene under. 

Lovtidend    29. juni 2015    👤Knut Davidsen   

Lover som ble satt i kraft 19. juni 2015

Lov 19. juni 2015 nr. 48 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv., lov 19. juni 2015 nr. 51 om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard, lov 19. juni 2015 nr. 52 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), lov 19. juni 2015 nr. 56 om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), lov 19. juni 2015 nr. 57 om endringar i lov 19. desember 2014 nr. 77 er alle lover vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Lov 19. juni 2015 nr. 64 om endringer i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) gir kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform unntak fra innsyn for dokumenter som blir brukt i forberedende møter i kommuneråd eller fylkesråd.

Lov 19. juni 2015 nr. 65 om ikraftsetting av straffelov 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) trer i kraft straks og setter i § 1 i kraft den nye straffeloven fra 1. oktober 2015 ved å endre § 411 i straffeloven 2005, denne paragrafen inneholder ikrafttredelsesbestemmelsen.

Lov 19. juni 2015 nr. 66 om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat) gir hjemmel for straffegjennomføring i annen stat som Norge har inngått avtale med.

Lov 19. juni 2015 nr. 67 om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. innebærer en adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. § 4 a blir endret slik at kommunene får myndighet til å fastsette slike snøscooterløyper.

Lov 19. juni 2015 nr. 68 om endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) innebærer at kommunen får en plikt til å utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter.

Lov 19. juni 2015 nr. 71 om endringar i valgloven (ansvar for valkort mv.) inneber mellom anna at ansvar for produksjon og utsending av valkort blir overført frå kommunane til departementet.

Lovers ikrafttredelse og opphevelse fra 1. juli 2015

Midlertidig lov 14. desember 2012 nr. 89 om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus oppheves, loven hadde sin bakgrunn i Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 12. juni 2012, se nå lov 19. juni 2015 nr. 63 lenger ned i artikkelen.

Lov 13. desember 2013 nr. 128 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) var en del av Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2014.

Lov 20. juni 2014 nr. 52 om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m. gjennomfører en effektivisering av byggesaksprosessene, målet er rask og effektiv saksbehandling og god forutsigbarhet for alle involverte.

Lov 19. desember 2014 nr. 79 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) var en del av Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2014.

Lov 23. januar 2015 nr. 4 om endringer i panteloven m.m (pant i patenter og planteforedlerretter) innebærer endringer i patentloven, panteloven, rettsgebyrloven, tvangsfullbyrdelsesloven, planteforedlerloven og designloven. Endringene åpner for at patenter, supplerende beskyttelsessertifikater og planteforedlerretter, samt søknader om og lisenser som gjelder slike rettigheter, kan pantsettes særskilt .

Lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. har som hovedformål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Loven innebærer en mer plattformnøytral regulering på området ved å oppdatere, samordne og forenkle reglene. Dataspill er ikke omfattet av loven, da de er omfattet av den frivillige merkeordningen PEGI (Pan-European Game Information).

Lov 13. mars 2015 nr. 12 om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) innfører en egen stiftelsesklagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak gjort av Stiftelsestilsynet.

Lov 24. april 2015 nr. 20 om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) innfører en generell adgang til midlertidig ansettelse (uten vilkår) i inntil tolv måneder kombinert med ulike typer begrensninger og reguleringer for å hindre misbruk og beskytte den midlertidig ansatte.

Lov 24. april 2015 nr. 21 om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) endrer blant annet reglene om arbeidstid, aldersgrenser, kollektiv søksmålsrett og straff, og allmenngjøringslovens straffebestemmelser.

Lov 12. mai 2015 nr. 27 om forsvunne personar inneheld reglar om framgangsmåten når ein person er forsvunnen og ikkje kan finnast korkje levande eller død.

Lov 22. mai 2015 nr. 33 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har som hovedformål å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge.

Lov 5. juni 2015 nr. 37  om endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) innebærer at henvisning også fra psykolog, som fra lege, gir grunnlag for at trygden dekker behandling hos deler av spesialisthelsetjenesten.

Lov 19. juni 2015 nr. 43 om endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) reduserer arbeidsgivarperioden ved permittering frå 20 til 10 dagar.

Lov 19. juni 2015 nr. 44 om endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger) gir hjemmel til å opprette personregistre for behandling av personopplysninger som er nødvendige for gjennomføring, oppfølging og evaluering av introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, norskopplæring for asylsøkere, bosetting av innvandrere og tilhørende tilskudd.

 Lov 19. juni 2015 nr. 49 om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen (ligningsloven) er vedtatt i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett 2105.

Lov 19. juni 2015 nr. 59 om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) endrer bestemmelsen om autorisasjon i helsepersonelloven.

Lov 19. juni 2015 nr. 60 om endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) gir en klar lovhjemmel til å forskriftsregulere ny ordning for spesialistutdanning for leger.

Lov 19. juni 2015 nr. 61 om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år) hever aldersgrensen for helsepersonell.

Lov 19. juni 2015 nr. 63 om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) gir bortfester adgang til å kreve regulering av festeavgiften i forbindelse med forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Se også lov 14. desember 2012 nr. 89 øverst i artikkelen.

Lov 19. juni 2015 nr. 69 om endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) inneber nye reglar om innhenting og bruk av opplysningar til handsaming av søknader om bustøtte.

Lov 19. juni 2015 nr. 73 om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) utvider adgangen til bruk av avtalelisens som er en forenklet måte å klarere bruk av åndsverk på.

Lov 19. juni 2015 nr. 74 om endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) gjer grunneigarar rett til å fastsetje skrivemåten av namn på eige gardsbruk eller annan eigedom.

Lov 19. juni 2015 nr. 77 om endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.) vert regelverket om krav til dokumentasjon ved registrering i Einingsregisteret endra.

Lov 19. juni 2015 nr. 78 om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske) skal gjøre det enklere for et rederi å få tildelt en fisketillatelse for sitt fiskefartøy dersom et annet rederi oppgir tilsvarende tillatelse for sitt fiskefartøy.

Lov 19. juni 2015 nr. 80 om endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger) gir forskriftshjemmel for nærmere bestemmelser om terrorberedskap/sikring.