Lover i kraft 1. januar 2012

Fra kommende årsskifte trer følgende nye lover i kraft: Folkehelselov, helse- og omsorgstjenestelov, elsertifikatlov, verdipapirfondlov, stortings- og regjeringspensjonslov, stortingsgodtgjørelseslov og næringsberedskapslov. I tillegg trer 16 endrings- og opphevelseslover helt eller delvis i kraft.

Lovtidend    30. desember 2011    👤Knut Davidsen   

Fra kommende årsskifte trer følgende nye lover i kraft: Folkehelselov, helse- og omsorgstjenestelov, elsertifikatlov, verdipapirfondlov, stortings- og regjeringspensjonslov, stortingsgodtgjørelseslov og næringsberedskapslov. I tillegg trer 16 endrings- og opphevelseslover helt eller delvis i kraft.

Nye lover:

 1. Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  
 2. Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)  
 3. Lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater  
 4. Lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven)  
 5. Lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)  
 6. Lov 16. desember 2011 nr. 61 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)    
 7. Lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)     

Endringslover (lenken går til kunngjøringen i Norsk Lovtidend):

 1. Lov 6. mai 2011 nr. 13 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet  
 2. Lov 13. mai 2011 nr. 14 om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)  
 3. Lov 10. juni 2011 nr. 16 om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.)    
 4. Lov 24. juni 2011 nr. 19 om endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven  
 5. Lov 24. juni 2011 nr. 36 om endringer i pengespilloven (ny revisorordning for Norsk Tipping AS og fordeling av overskudd fra bingoterminaler)  
 6. Lov 26. august 2011 nr. 40 om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover  
 7. Lov 16. september 2011 nr. 41 om endringer i friluftsloven og straffeloven  
 8. Lov 18. november 2011 nr. 42 om endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF)  
 9. Lov 25. november 2011 nr. 43 om endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma)    
 10. Lov 2. desember 2011 nr. 46 om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen    
 11. Lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven  
 12. Lov 9. desember 2011 nr. 53 om endringer i merverdiavgiftsloven  
 13. Lov 9. desember 2011 nr. 56 om oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover    
 14. Lov 16. desember 2011 nr. 58 om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover  
 15. Lov 16. desember 2011 nr. 63 om endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.)    
 16. Lov 16. desember 2011 nr. 64 om endringar i sjøloven