Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover i kraft 1. januar 2014

Fra 1. januar 2014 trer seks nye lover, to opphevelseslover og 48 endringslover helt eller delvis i kraft. Blant de nye lovene er tre lover om forbud mot diskriminering, ny likestillingslov, tjenestepensjonslov og fiskesalgslagslov. I tillegg oppheves arveavgiftsloven.

Lovtidend    31. desember 2013    👤Knut Davidsen   

Nye lover som trer helt eller delvis i kraft 1. januar 2014. Lenkene er til Norsk Lovtidend.

1.       Lov 21. juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering).

2.       Lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).

3.       Lov 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet).

4.       Lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

5.       Lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova).

6.       Lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven).


Lover som oppheves 1. januar 2014:

1.       Lov 13. desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven).

2.       Lov 13. desember 2013 nr. 118 om opphevelse av lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

 

Endringslover som trer helt eller delvis i kraft 1. januar 2014 (lov nr. 84 trer i kraft 30. desember 2013):

1.       Lov 24. juni 2011 nr. 35 endringer i straffegjennomføringsloven mv. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales).

2.       Lov 22. juni 2012 nr. 38 om endringer i lov 13. juli 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen.

3.       Lov 22. juni 2012 nr. 41 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.

4.       Lov 22. juni 2012 nr. 53 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.).

5.       Lov 7. desember 2012 nr. 73 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. 

6.       Lov 1. februar 2013 nr. 6 om endringar i partiloven.

7.       Lov 8. februar 2013 nr. 7 om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.).

8.       Lov 26. april 2013 nr. 16 om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste).

9.       Lov 24. mai 2013 nr. 17 om endringer i tobakksskadeloven.

10.   Lov 24. mai 2013 nr. 20 om endringer i valgloven og kommuneloven (statlig ansvar for manntall, nye prosedyrer ved forhåndsstemmegivning mv.).

11.   Lov 24. mai 2013 nr. 21 om endringer i vegtrafikkloven.

12.   Lov 31. mai 2013 nr. 24 om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

13.   Lov 7. juni 2013 nr. 27 om endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri).

14.   Lov 7. juni 2013 nr. 29 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.).

15.   Lov 7. juni 2013 nr. 30 om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009).

16.   Lov 14. juni 2013 nr. 32 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid).

17.   Lov 14. juni 2013 nr. 35 om endringer i konkurranseloven.

18.   Lov 14. juni 2013 nr. 37 om endringer i psykisk helsevernloven.

19.   Lov 14. juni 2013 nr. 45 om endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene).

20.   Lov 14. juni 2013 nr. 47 om endringar i odelslova.

21.   Lov 21. juni 2013 nr. 62 om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister).

22.   Lov 21. juni 2013 nr. 63 om endringer i barnevernloven.

23.   Lov 21. juni 2013 nr. 64 om endringer i barnelova (farskap og morskap).

24.   Lov 21. juni 2013 nr. 74 om endringer i akvakulturloven.

25.   Lov 21. juni 2013 nr. 76 om endringer i kirkeloven.

26.   Lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.).

27.   Lov 21. juni 2013 nr. 80 om endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret).

28.   Lov 21. juni 2013 nr. 82 om endringer i politiregisterloven mv.

29.   Lov 21. juni 2013 nr. 84 om endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.).

30.   Lov 21. juni 2013 nr. 92 om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker).

31.   Lov 21. juni 2013 nr. 94 om endringar i inndelingslova.

32.   Lov 21. juni 2013 nr. 95 om endringer i lov om folkebibliotek.

33.   Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).

34.   Lov 13. desember 2013 nr. 105 om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven.

35.   Lov 13. desember 2013 nr. 115 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

36.   Lov 13. desember 2013 nr. 116 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

37.   Lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

38.   Lov 13. desember 2013 nr. 120 om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

39.   Lov 13. desember 2013 nr. 122 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).

40.   Lov 13. desember 2013 nr. 123 om endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven).

41.   Lov 13. desember 2013 nr. 124 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).

42.   Lov 13. desember 2013 nr. 125 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

43.   Lov 13. desember 2013 nr. 127 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

44.   Lov 13. desember 2013 nr. 129 om endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking).

45.   Lov 13. desember 2013 nr. 130 om endringer i tinglysingsloven.

46.   Lov 13. desember 2013 nr. 131 om endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven.

47.   Lov 17. desember 2013 nr. 132 om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen).

48.   Lov 17. desember 2013 nr. 133 om endringer i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.).