Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover i kraft 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 trer a-opplysningsloven, lov om stans i utbetaling av barnebidrag ved barnebortføring, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om rituell omskjæring av gutter, lover om pasientjournaler og helseregistre, loslov og i tillegg mange endringslover i kraft.

Lovtidend    30. desember 2014    👤Knut Davidsen   

   

Blant endringslovene som trer i kraft er det større og mindre endringer, blant annet:

 • ny uføretrygd og uførepensjonsordning,

 • verneplikt for kvinner blir innført,

 • endrede åpningstider for salg av alkohol,

 • tillatelse til pokerspill.

For å se hvordan lovene lyder etter 1. januar 2015, må du se på hver enkelt lov som er endret. 

Endringslovene, eller deler av endringslovene, som trer i kraft 1. januar 2015, er listet opp nedenfor.

 • Lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre).

 • Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) 

 • Lov 7. desember 2912 nr. 73 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.

 • Lov 7. desember 2012 nr. 75 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

 • Lov 7. desember 2012 nr. 76 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt

 • Lov 21. juni 2013 nr. 104 om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.) .

 • Lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning).

 • Lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet.

 • Lov 20. juni 2014 nr. 23 om endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen), resten av loven.

 • Lov 20. juni 2014 nr. 24 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon).

 • Lov 20. juni 2014 nr. 29 om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv.

 • Lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer.

 • Lov 20. juni 2014 nr. 40 om rituell omskjæring av gutter.

 • Lov 20. juni 2014 nr. 41 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse).

 • Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven).

 • Lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).

 • Lov 20. juni 2014 nr. 55 om endringer i universitets- og høyskoleloven.

 • Lov 15. august 2014 nr. 58 om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk).

 • Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen.

 • Lov 29. august 2014 nr. 62 om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven.

 • Lov 7. november 2014 nr. 66 om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner).

 • Lov 12. desember 2014 nr. 67 om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven).

 • Lov 12. desember 2014 nr. 68 om endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler).

 • Lov 12. desember 2014 nr. 69 om endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk).

 • Lov 12. desember 2014 nr. 70 om endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.).

 • Lov 12. desember 2014 nr. 71 om endringer i utlendingsloven (ny returterminologi).

 • Lov 19. desember 2014 nr. 73   om endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) .

 • Lov 19. desember 2014 nr. 74   om endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover.

 • Lover 19. desember 2014 nr. 75 til og med nr. 82 og nr. 84 til og med nr. 88 trer alle stort sett i kraft 19. desember 2014 eller 1. januar 2015, men for noen av lovene med virkning for forskjellige inntektsår/skatteår.

 • Lov 19. desember 2014 nr. 83 om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond.

 • Lov 19. desember 2014 nr. 89   om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (yrkesskade og tilbakebetaling) .

 • Lov 19. desember 2014 nr. 90   om endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering) .

 • Lov 19. desember 2014 nr. 91   om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) .

 • Lov 19. desember 2014 nr. 92   om endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) .

 • Lov 19. desember 2014 nr. 93   om endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) .