Lover i kraft 1. juli 2009

1. juli 2009 ble blant annet den nye naturmangfoldloven satt i kraft. Nedenfor er det en liste over de lover eller deler av lover som ble satt i kraft samtidig.

Lovtidend    1. juli 2009    👤Knut Davidsen

1. juli 2009 ble blant annet den nye naturmangfoldloven satt i kraft. Nedenfor er det en liste over de lover eller deler av lover som ble satt i kraft samtidig.

Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) -  iflg. res. 26 juni 2009 nr. 865.

Lov 27. juni 2008 nr. 71  om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) – plandelen, med unntak av kapittel 15 i loven, iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638.

Lov 19. desember 2008 nr. 112 om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere) - iflg. res. 19 des 2008 nr. 1528.

Lov 3. april 2009 nr. 18 om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om tobakksskader – med unntak for § 5 og § 8 annet og tredje ledd, iflg. res. 3. april 2009 nr. 395.

Lov 5. juni 2009 nr. 34 om endringer av skadevolderens oppreisningsansvar) i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning - iflg. res. 5 juni 2009 nr. 597.

Lov 19. juni 2009 nr. 43 om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven - iflg. res 19. juni 2009 nr. 821.

Lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven - endringene i § 1-3 annet ledd nytt tredje punktum, § 2-1 femte ledd, § 2-1 sjette ledd, § 2-3 femte ledd, § 4-5 første ledd, § 4-21 første ledd første punktum, § 6-7 tredje ledd annet punktum og ny § 6-7a iflg. res. 26 juni 2009 nr. 874.

Lov 19. juni 2009 nr. 47 om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.) - endringene i sentralbankloven § 6, § 7 og § 9 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 823.

Lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover – endringene i del I § 1-2, § 4-5 og § 4-6, del II § 11-9, § 11-13 annet ledd og § 11-14 annet ledd samt del IV, V, VI og VII iflg. res. 19 juni 2009 nr. 693.

Lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet) -  unntatt del I, endringene i revisorloven § 3-1 annet ledd første punktum, § 3-1 nytt fjerde ledd, § 3-7 første ledd nytt nr. 5, samt endringene i § 10-1 til § 10-5  iflg. res. 19 juni 2009 nr. 706.

Lov 19. juni 2009 nr. 73 om forklaringsplikt, taushetsplikt mv. for utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv - iflg. res. 26 juni 2009 nr. 866.

Lov 19. juni 2009 nr. 88 om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) - med unntak av endringen i kommuneloven § 65 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840.

Lov 19. juni 2009 nr. 92 om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting - med unntak av endringen i § 6-4 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 702.

Lov 19. juni 2009 nr. 98 om endring av lov om odelsretten og ­åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast ­eiendom mv. og lov om jord mv - endringene i lovvedtaket punkt I, II, VI med unntak av jordloven § 3 første ledd første, andre og tredje setning, opphevelsen av § 3 andre ledd og § 5, VII, og IX i iflg.  res. 19 juni 2009 nr. 815 som endret ved res. 26 juni 2009 nr. 848.

Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - med unntak av kapittel IV og § 78 nr. 7, endringene i viltloven § 26 nr. 9 og § 47, nr. 8, i lakse- og innlandsfiskeloven § 8 og § 9 og nr. 15, i havressursloven § 7 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 704.

Lov 19. juni 2009 nr. 108 om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven - endringa i yrkestransportlova § 37 a.