Lover i kraft 1. juli 2013 – fullstendig liste

Fra 1. juli 2013 er følgende lover og deler av lover trådt i kraft. Det er gjort 651 endringer i 109 lover, i tillegg er to lover opphevet. Les ikrafttredelsene ved å trykke på «les mer»-knappen.

Lovtidend    1. juli 2013    👤Knut Davidsen   

Fra 1. juli 2013 er følgende lover og deler av lover trådt i kraft. Det er gjort 651 endringer i 109 lover, i tillegg er to lover opphevet. Les ikrafttredelsene ved å trykke på «les mer»-knappen.

Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål, hele loven er nå i kraft.

Lov 13. april 2012 nr. 15 om endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar).

Lov 15. juni 2013 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Lov 22. juni 2012 nr. 33 om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.).

Lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. del XVII § 5-13.

Lov 14. desember 2012 nr. 82 om endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter).

Lov 8. februar 2013 nr. 7 om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.), endringane i kommunelova § 17 nr. 2 og 3, § 29 nr. 4, § 48 nr. 5, § 50 nr. 7 bokstav b, § 65 nr. 3, § 68 nr. 5,§ 71 nr. 2, § 77 nr. 8 og § 80, for endringa i inndelingslova § 26 første ledd og endringa i hvitvaskingslova § 4 andre ledd nr. 1.

Lov 5. april 2013 nr. 11 om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010).

Lov 26. april 2013 nr. 16 om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) del II, III, IV, VI og VIII.

Lov 24. mai 2013 nr. 17 om endringer i tobakksskadeloven med unntak av kapittel 2 og § 18, § 23, § 25, § 26, § 27, § 29, § 31 og § 34.

Lov 31. mai 2013 nr. 22 om endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.)

Lov 31. mai 2013 nr. 25 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m.

Lov 31. mai 2013 nr. 26 om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Lov 7. juni 2013 nr. 28 om endringer i lov om merking av forbruksvarer m.v.

Lov 14. juni 2013 nr. 32 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) § 17-1 tredje ledd nytt andre punktum, § 17-1 nytt femte ledd og § 17-4 nytt tredje ledd.

Lov 14. juni 2013 nr. 34 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.).

Lov 14. juni 2013 nr. 38 om endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.).

Lov 14. juni 2013 nr. 39 om endringar i helsepersonelloven m.m. (utsending av epikrisar og utlevering av teiepliktige opplysningar til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring m.m.).

Lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)  med unntak av endringen av aksjeloven § 2-1 første ledd i lovens del I.

Lov 14. juni 2013 nr. 41 om endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.).

Lov 14. juni 2013 nr. 46 om endringar i jordlova.

Lov 14. juni 2013 nr. 48 om endringer i friluftsloven mv.

Lov 14. juni 2013 nr. 50 om endringer i naturmangfoldloven

Lov 14. juni 2013 nr. 51 om endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven.

Lov 14. juni 2013 nr. 53 om endringer i energiloven.

Lov 14. juni 2013 nr. 54 om endringer i ekomloven.

Lov 21. juni 2013 nr. 57 om endring i markedsføringsloven.

Lov 21. juni 2013 nr. 71 om endring i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift

Lov 21. juni 2013 nr. 74 om endringer i akvakulturloven med unntak for § 13a og § 29a og § 30.

Lov 21. juni 2013 nr. 78 om endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer).

Lov 21. juni 2013 nr. 81 om endring i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalgets innsynsrett).

Lov 21. juni 2013 nr. 89 om endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme).

Lov 21. juni 2013 nr. 90 om endringer i utlendingsloven

Lov 21. juni 2013 nr. 91 om endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.).

Lov 21. juni 2013 nr. 93 om endringer i rettsgebyrloven og lov om notarius publicus (gebyr for notarialforretninger og testamentoppbevaring).

Lov 21. juni 2013 nr. 101 om endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter).

Lov 21. juni 2013 nr. 104 om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 107/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvesstyremaktene mv.) § 9 og § 10.