Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover i kraft 1. mars 2015

1. mars 2015 trer den nye utenrikstjenesteloven i deler av lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) i kraft.

Lovtidend    2. mars 2015    👤Knut Davidsen

Lov 13. februar 2015 nr. 9 om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) angir formålet med utenrikstjenesten og organiseringen av utenriksstasjonene. Ved ikrafttredelsen av loven blir lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten opphevet.

I lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) gjelder ikrafttredelsen lovens del II, III og IV, som endrer henholdsvis folketrygdloven § 5-24 a, spesialisthelsetjenesteloven § 5-3 og helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2.