Lover i kraft 1. november 2007 - To lover og seks endringslover har hel eller delvis ikrafttredelse 1. november 2007

· Lov 12. desember 2003 nr. 113 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). Ikrafttredelsen gjelder § 77 nr. 1 tredje punktum.

Lovtidend    1. november 2007    👤Knut Davidsen   

· Lov 12. desember 2003 nr. 113 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). Ikrafttredelsen gjelder § 77 nr. 1 tredje punktum.

· Lov 29. juni 2007 nr. 42 om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Ikrafttredelsen gjelder arbeidsmiljølovens § 4-1.

· Lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven). Ikrafttredelsen gjelder hele loven, og fra samme tidspunkt oppheves lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) med unntak av § 5-7 første ledd som skal gjelde inntil 1. januar 2008, se res. 29. juni 2007 nr. 750.

· Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven). Ikrafttredelsen gjelder kapittel 1, 2, 3, 7, 8, 9, § 10-1 til § 10-17, § 10-19, § 10-20, kapittel 11, 12, 13, 14, § 15-1 første ledd, annet ledd første punktum, og fjerde ledd, § 15-2 første til sjette ledd og åttende ledd, § 15-3, § 15-5, § 15-6, § 15-7, § 15-9, kapittel 16, § 17-1 annet til fjerde ledd, § 17-2, § 17-3, § 18-1, § 18-2 første, fjerde og femte ledd, § 19-1 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15 ifølge res. 29. juni 2007 nr. 752. Resten av loven trer i kraft 1. januar 2008.

· Lov 29. juni 2007 nr. 83 om endringer i straffegjennomføringsloven og straffeloven (opplysningsplikt, vandelskrav og varsel til fornærmede mv.). Ikrafttredelsen gjelder del I og II.

· Lov 29. juni 2007 nr. 84 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.). Ikrafttredelsen gjelder
straffeloven § 28a sjette ledd bokstav b, straffegjennomføringsloven § 30 sjette ledd, § 31 sjette ledd, § 32 sjette ledd og § 40 nytt syvende ledd.

· Lov 29. juni 2007 nr. 91 om endringar i opplæringslova og friskolelova (heter nå privatskolelova). Ikrafttredelsen gjelder ikke grunnskolelova § 13-3b og friskolelova § 7-1b, som trer ikraft 1. juli 2008.

· Lov 26. oktober 2007 nr. 97 om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover. Ikrafttredelsen gjelder nytt kapittel 5A.