Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover i kraft 1. november 2016

1. november 2016 ble endringer i spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, bioteknologiloven, helse - og omsorgstjenesteloven, tolloven og bustøttelova satt i kraft.

Lovtidend    1. november 2016    👤Knut Davidsen

  • I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) endres § 3-14, Kongen gis hjemmel for å fastsette ny forskrift om rettigheter og bruk av tvang. I tillegg gir lovendringen klarere rammer for bruk av tiltak uten pasientens eller brukerens samtykke og endringer når det gjelder rusmiddeltesting.
  • I lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) endres § 1-1 a og § 4-7 a, endringene gjelder reglene for rusmiddeltesting.
  • I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) endres § 7-2 om frister for klager.
  • I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) endres § 71 om domstolskontroll.
  • I lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) tilføyes ny § 2A-9 om domstolsprøving.
  • I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) endres § 12-13 om bindende forhåndsuttalelser.
  • I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) endres         § 10-2, § 10-3, § 10-4 og § 12-4. Endringene gir hjemmel for å fastsette ny forskrift om rettigheter og bruk av tvang. I tillegg gir lovendringen klarere rammer for bruk av tiltak uten pasientens eller brukerens samtykke og endringer når det gjelder rusmiddeltesting.
  • I lov 24. august 2012 nr. 64 om bustøtte (bustøttelova) endres § 5 slik a tilgangen til å gje bustøtte på individuelt grunnlag til flyktningar og andre vanskelegstilte som bur i bukollektiv vert utvida.