Lover i kraft 30. juni og 1. juli 2006

Følgende lover trådte ikraft 30. juni og 1. juli 2006. Oversikten er basert på ikrafttredelsene som er kunngjort i Norsk Lovtidend og "Offisielt fra statsråd".

Lovtidend    5. juli 2006    👤Knut Davidsen   

Lover som trådte i kraft 30. juni 2006

 • Lov 30. juni 2006 nr. 37 om endringar i utlendingslova (tilvisingar til det departementet som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m). Endringane i § 38a, § 38b og § 42.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 43 om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 47 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS).

 • Lov 30. juni 2006 nr. 48 om endringer i straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 mv. (straff for å utnytte eller forlede noen til å tigge mv.).

 • Lov 30. juni 2006 nr. 49 om endringer i straffeloven 22. mai 1902 nr 10 og utleveringsloven (gjennomføring av FN-konvensjonen mot korrupsjon).

 • Lov 30. juni 2006 nr. 51 om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)(organisering av rettshjelpsvirksomhet).

 • Lov 30. juni 2006 nr. 53 om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.). Unnatak for endringa i straffeprosesslova § 102.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 55 om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven).

Lover som trådte i kraft 1. juli 2006
Nye lover:

 • Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) § 2-13, § 5-20, § 5-21 fjerde ledd, § 5-23 annet ledd, kapittel 6, § 13-5, § 14-5 annet ledd, § 14-6 annet ledd, § 14-8 sjette ledd, § 14-9, § 14-12 nr. 3 og § 14-12 nr. 8.

 • L ov 10. desember 2004 nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) med unntak av § 8 (i kraft 10. desember 2004).

 • Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven).

 • Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven), med unntak av kapittel 5 (ikke i kraft) og § 49 syvende og åttende ledd (i kraft 25. november 2005).

 • Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven).

 • Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning.

Endringslover:

 • Lov 7. april 2006 nr. 7 om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)., gjelder endringene i folketrygdloven § 21-4, kontantstøtteloven § 11 og barnetrygdloven § 13.

 • Lov 5. mai 2006 nr. 13 om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.), gjelder endringene i jernbaneloven og avholdspliktloven § 1 bokstav b), § 3, § 4, § 7 tredje ledd og henvisninger til § 1 bokstav b) ellers i loven.

 • Lov 12. mai 2006 nr. 15 om endringer i jordskifteloven mv, gjelder endringene i § 1a, § 19 tredje ledd, § 20a, § 34a, § 35h, § 35j og § 41 første ledd annet punktum i kraft 1 juli 2006

 • Lov 16. juni 2006 nr. 23 om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, gjelder endringene under I.

 • Lov 16. juni 2006 nr. 28 om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), gjelder endringene under II.

 • Lov 16. juni 2006 nr. 29 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), gjelder endringene under III.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 38 om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 40 om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning).

 • Lov 30. juni 2006 nr. 42 om endring av lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig namn på Troms fylke, norsk og samisk).

 • Lov 30. juni 2006 nr. 52 om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 53 om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.), gjeld endringa i straffeprosesslova § 102.
 • Lov 30. juni 2006 nr. 54 om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 59 om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).

 • Lov 30. juni 2006 nr. 60 om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass, i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) i somme andre lover.

Opphevd lov:

 • Lov 21. desember 2005 nr. 131 om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.), gjelder opphevelsen del I om oppheving av lausgjengarlova § 11.