Lover med ikrafttredelse 1. juli 2003

1. juli 2003 ble lov om retting av feil i lover, biobankloven og ehandelsloven og en del endringslover satt i kraft. Ikrafttredelsene er vedtak fastsatt til og med statsråd 27. juni 2003.

Lovtidend    3. juli 2003    👤Knut Davidsen   

Nye lover:

1. Lov 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker (biobankloven).
Lovens formål er å sikre at innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av materiale foregår på en etisk forsvarlig måte, og det legges vekt på individets og samfunnets beste. Også vektlagt grunnleggende personvernhensyn, prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskerettigheter og personlig integritet. Loven legger til rette for at materialet i biobanken kan benyttes til helsemessige formål, herunder diagnostikk, behandling, forskning og undervisning, på en etisk forsvarlig måte.

2. Lov av 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven).
Loven gjelder for elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester og offentlige myndigheters regulering av og kontroll med slike tjenester. Formålet er også å sikre fri bevegelighet av informasjonssamfunnstjenester innenfor EØS-området.

3. Lov av 20. juni 2003 nr. 45 om retting av feil i lover.
Lovens formål er å rette feil i 126 lover, og i tillegg oppheve en lov som ikke lenger har praktisk funksjon.


Endringslover:
(Endringene er innarbeidet i lovene som endres, det vises her både den ajourførte utgaven av loven og til endringsloven).

1. Folketrygdloven er endret ved lover 13. desember 2002 nr. 86, 20. juni 2003 nr. 53 og 27. juni 2003 nr. 60.

2. Gjeldsordningsloven er endret ved lover 10. januar 2003 nr. 1 og 20. juni 2003 nr. 45.

3. Saltvannsfiskeloven er endret ved lov 28. mars 2003 nr. 19.

4. Plan- og bygningsloven er endret ved lover 25. april 2003 nr. 26 og 9. mai 2003 nr. 32

5. Alkoholloven er endret ved lov 23. mai 2003 nr. 34.

6. Helsetjenesteloven er endret ved lov 6. juni 2003 nr. 37.

7. Valgloven er endret ved lov 20. juni 2003 nr. 46.

8. Postloven er endret ved lov 20. juni 2003 nr. 51.

9. Universitetsloven er endret ved lov 27. juni 2003 nr. 70.