Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover og lovendringer som settes i kraft 1. juli 2014

1. juli 2014 blir politiregisterloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, ny konflikftrådslov og lov om fiskeretten i Tanavassdraget satt i kraft. I tillegg er det mange endringslover eller deler av endringslover, som igjen endrer flere lover, som settes i kraft.  

Lovtidend    30. juni 2014    👤Knut Davidsen

Blant lovene og endringslovene, som er listet under, er det svært variert hva som endres og hvilke virkninger dette får for den enkelte. For eksempel politiregisterloven som skal regulere politiets behandling av opplysninger. Det innføres røykeforbud i lokaler og transportmidler og tobakksforbud i barnehager og skoler ved å endre tobakksskadeloven. Andre endringer får virkning for småbarnsforeldre, den forbeholdte mødrekvoten og fedrekvoten blir redusert, dette gjøres ved å endre folketrygdloven. Ved å endre legemiddelloven beskyttes befolkningen mot falske legemidler, og endringen i ferieloven gir rett til å overføre ferie til neste år hvis man blir syk i ferien. Til nå har det vært forbudt å fremstille alkohol på Svalbard, loven som regulerte dette blir opphevet, så nå vil det bli etablert bryggeri både i Longyearbyen og i Barentsburg. Lov om konfliktrådsbehandling innfører to nye strafferettslige reaksjoner, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktrådet, i tillegg til at loven tar mer hensyn til offeret og andre berørte i sakene. Alvorlige forbrytelser vil ikke lenger foreldes, dette gjøres ved å endre straffeloven fra 1902. Dette er noen eksempler på endringene som settes i kraft, ved å gå inn på artikler publisert på Lovdata finnes mer informasjon om de enkelte lovene.

Her er listen over lovene hvor hele eller deler av loven trer i kraft 1. juli 2014:

 • Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)      

 • Lov 20. januar 2012 nr. 6 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff)

 • Lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m      

 • Lov 24. mai 2013 nr. 17 om endringer i tobakksskadeloven

 • Lov 21. juni 2013 nr. 74 om endringer i akvakulturloven

 • Lov 21. juni 2013 nr. 82 om endringer i politiregisterloven mv.      

 • Lov 13. desember 2013 nr. 105 om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven

 • Lov 13. desember 2013 nr. 113 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • Lov 28. februar 2014 nr. 4 om endringer i lov om Innovasjon Norge

 • Lov 25. april 2014 nr. 12 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.

 • Lov 9. mai 2014 nr. 16 om retting av feil i lovverket

 • Lov 14. mai 2014 nr. 17 om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.

 • Lov 23. mai 2014 nr. 18 om endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler)         

 • Lov 13. juni 2014 nr. 20 om endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

 • Lov 13. juni 2014 nr. 22 om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)        

 • Lov 20. juni 2014 nr. 25 om endringer i ferieloven mv.

 • Lov 20. juni 2014 nr. 26 om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere)

 • Lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond        

 • Lov 20. juni 2014 nr. 29 om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv.         

 • Lov 20. juni 2014 nr. 32 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • Lov 20. juni 2014 nr. 36 om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • Lov 20. juni 2014 nr. 39 om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr

 • Lov 20. juni 2014 nr. 46 om endringer i straffeloven 1902 (foreldelse)

 • Lov 20. juni 2014 nr. 47 om endringer i politiloven og SIS-loven mv.      

 • Lov 20. juni 2014 nr. 49 om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)

 • Lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)

 • Lov 20. juni 2014 nr. 56 om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova