Grunnloven

Lover på nynorsk og bokmål

Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av  nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover.

Artikkel    2. februar 2017    👤Knut Davidsen   

Bokmål og nynorsk er likestilte målformer i Norge – noe som følger av lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste. Den eneste loven som er vedtatt på begge målformene er Grunnloven. Stortinget vedtok i 2014 endringer i Grunnlovens språk, dette innebar at begge versjonene av loven ble likestilt. Her kan du se Grunnloven på nynorsk og på bokmål slik lovene lyder pr. 1. februar 2017.

Den første loven som ble vedtatt på nynorsk var log 29. juni 1894 um sams normaltid fyr kongeriget Norig, som fra 1. januar 2008 ble opphevet ved lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid.

Pr. 1. februar 2017 er det 108 lover av 709 gjeldende lover som er på nynorsk.

Eksempler på nynorske lover er: veglova, arvelova, odelslova, barnelova, avhendingslova, tomtefestelova og burettslagslova.

I disse lovene kan det finnes noen ord som er ganske forskjellige fra tilsvarende bokmålsord. Eksempler på slike ord er:

- atterhald = forbehold
- avskil = avskjed
- fostringstilskot = barnebidrag
- føresegn = regel
- heimel = hjemmel
- løyve = tillatelse
- naudsynt = nødvendig

- rådvelde = råderett
- skadebot = erstatning
- tilhøva = forholdene
- tilsett = ansatt
- uturvande = unødvendig
- vågnad = risiko
- yting = ytelse

På Språkrådets nettsted kan du foreta søk med nynorske ord i en nynorskordbok, der betydningen av ordene blir kort forklart på nynorsk.