Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover som ikke er satt i kraft

Etter en gjennomgang av lovene i forbindelse med arbeidet med Norges Lover, viser det seg at mange lover ennå ikke er satt i kraft. Dette gjelder hele eller deler av lovene, og mange av lovene ble vedtatt for mange år siden. 

Artikkel    14. januar 2016    👤Knut Davidsen

Nedenfor er det gjengitt en liste på 41 lover frem til og med 2014 hvor hele eller deler av loven ikke er satt i kraft. Det kan være flere grunner til dette, for eksempel at det forutsettes en annen lovendring for å sette i kraft loven, internasjonale konvensjoner må være oppfylt eller at endringene er blitt gjort overflødige av senere lovendringer. Vedtatte lover må, når de ikke lenger gjelder eller antas ikke å ha noen praktisk betydning, oppheves ved lov.

 1. Lov 5. juni 1970 nr. 35 om utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep truffet av myndighet i annet nordisk land   
 2. Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)    
 3. Lov 3. desember 1999 nr. 82 om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m.v. (etterforskningsmetoder m.v.)  
 4. Lov 14. februar 2003 nr. 11 om endringer i lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) og i lov om medisinsk utstyr  
 5. Lov 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven 
 6. Lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen   
 7. Lov 12. september 2003 nr. 93 om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.   
 8. Lov 17. desember 2004 nr. 86 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover   
 9. Lov 17. juni 2005 nr. 98 om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting    
 10. Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)    
 11. Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)   
 12. Lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og
  avgiftskrav   
 13. Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling   
 14. Lov 11. januar 2008 nr. 2 om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)   
 15. Lov 19. juni 2009 nr. 85 om endringer i lov om vaktvirksomhet   
 16. Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)   
 17. Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)    
 18. Lov 18. juni 2010 nr. 25 om endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)   
 19. Lov 17. desember 2010 nr. 84 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring)   
 20. Lov 17. desember 2010 nr. 91 om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.)   
 21. Lov 15. april 2011 nr. 11 om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)   
 22. Lov 15. april 2011 nr. 12 om endringer i klimakvoteloven   
 23. Lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven   
 24. Lov 20. januar 2012 nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven)   
 25. Lov 20. januar 2012 nr. 6 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff)   
 26. Lov 20. januar 2012 nr. 7 om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.   
 27. Lov 22. juni 2012 nr. 37 om endringer i tolloven     
 28. Lov 22. juni 2012 nr. 46 om endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)   
 29. Lov 22. juni 2012 nr. 52 om endringer i utleveringsloven m.m.   
 30. Lov 14. juni 2013 nr. 44 om endringar i straffegjennomføringsloven mv.   
 31. Lov 21. juni 2013 nr. 63 om endringer i barnevernloven   
 32. Lov 21. juni 2013 nr. 86 om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon)   
 33. Lov 21. juni 2013 nr. 97 om endringer i medieeierskapsloven   
 34. Lov 13. desember 2013 nr. 124 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)    
 35. Lov 9. mai 2014 nr. 14 om endringer i menneskerettsloven   
 36. Lov 14. mai 2014 nr. 17 om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.   
 37. Lov 20. juni 2014 nr. 45 om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)   
 38. Lov 19. desember 2014 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)   
 39. Lov 19. desember 2014 nr. 78 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard   
 40. Lov 19. desember 2014 nr. 84 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)   
 41. Lov 19. desember 2014 nr. 86 om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).