Lover som skal tre i kraft 1. januar 2008

55 nye lover og endringslover trer helt eller delvis i kraft 1. januar 2008. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over alle lover sanksjonert i desember 2007, se Norsk Lovtidend, hefte 12 og 13.

Lovtidend    27. desember 2007    👤Knut Davidsen   

55 nye lover og endringslover trer helt eller delvis i kraft 1. januar 2008. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over alle lover sanksjonert i desember 2007, se Norsk Lovtidend, hefte 12 og 13.

Nye lover:

 • Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
 • Lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid
 • Lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling
 • Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)  

Endringslover:

 • Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)
 • Lov 15. desember 2006 nr. 72 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver
 • Lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
 • Lov 15. desember 2006 nr. 74 om endringer i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering  
 • Lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning   
 • Lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav  
 • Lov 15. juni 2007 nr. 23 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)  
 • Lov 15. juni 2007 nr. 31 om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg)  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 45 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift    
 • Lov 29. juni 2007 nr. 47 om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt    
 • Lov 29. juni 2007 nr. 50 om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane    
 • Lov 29. juni 2007 nr. 51 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.   
 • Lov 29. juni 2007 nr. 53 om endringar i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 54 om endring i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)    
 • Lov 29. juni 2007 nr. 55 om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)    
 • Lov 29. juni 2007 nr. 56 om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 58 om endringar i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.   
 • Lov 29. juni 2007 nr. 59 om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 60 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 61 om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)    
 • Lov 29. juni 2007 nr. 62 om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser    
 • Lov 29. juni 2007 nr. 63 om endringar i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven)    
 • Lov 29. juni 2007 nr. 64 om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v.  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 65 om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)    
 • Lov 29. juni 2007 nr. 67 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 71 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 72 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)  
 • Lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av Den europeiske patentkonvensjonen)  
 • Lov 14. desember 2007 nr. 98 om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt  
 • Lov 14. desember 2007 nr. 99 om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver    
 • Lov 14. desember 2007 nr. 100 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift  
 • Lov 14. desember 2007 nr. 101 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane    
 • Lov 14. desember 2007 nr. 103 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)    
 • Lov 14. desember 2007 nr. 104 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard    
 • Lov 14. desember 2007 nr. 105 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen    
 • Lov 14. desember 2007 nr. 106 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd    
 • Lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)    
 • Lov 14. desember 2007 nr. 108 om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
 • Lov 14. desember 2007 nr. 115 om endringer i opplæringslova  
 • Lov 14. desember 2007 nr. 117 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler    
 • Lov 21. desember 2007 nr. 118 om endringer i folketrygdloven mv.  
 • Lov 21. desember 2007 nr. 120 om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond
 • Lov 21. desember 2007 nr. 123 om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen)  
 • Lov 21. desember 2007 nr. 124 om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til personer over 16 år)    
 • Lov 21. desember 2007 nr. 125 om endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)  
 • Lov 21. desember 2007 nr. 127 om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.   
 • Lov 21. desember 2007 nr. 130 om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (overføring av oppgåver frå politiet til Lotteritilsynet)  
 • Lov 21. desember 2007 nr. 131 om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (handheving av forbodet mot pyramidespill)    
 • Lov 21. desember 2007 nr. 132 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell