Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover som trer i kraft 1. august 2016

1. august 2016 trer lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og endringer i privatskolelova, barnehageloven og opplæringslova i kraft.

Lovtidend    1. august 2016    👤Knut Davidsen

Lov 17. juni 2016 nr. 44 om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap endrer selskapsstatusen fra SF (statsforetak) til AS (aksjeselskap), hensikten med omdanningen er å legge til rette for at foretaket kan styrkes som en kommersiell virksomhet, og således kunne bidra til en høyere avkastning på statens investerte kapital. Selskapet leverer vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på fly, helikoptre, komponenter og bakkeutstyr til Forsvaret og andre kunder.

Lov 19. juni 2015 nr. 75 om endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) - siste endring i lovens § 2-2 første ledd settes i kraft. Les privatskolelova her.

Lov 17. juni 2016 nr. 65 om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) innebærer endringer som gir rett til spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring og kortere ventetid for barnehageplass. Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttes fra opplæringsloven til barnehageloven. PP-tjenesten får ved lovendringen plikt til å bistå barnehagene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne fastsettes i barnehageloven og ventetiden for barnehageplass blir kortere ved at barn som fyller ett år i september eller oktober skal få rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Lov 17. juni 2016 nr. 66 om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) følger opp Sundvolden-platformen ved at det innføres et uavhengig tilsyn i barnehagesektoren. Barnehageloven blir endret slik at fylkesmannen får hjemmel til å føre tilsyn med at den enkelte barnehage i særlige tilfeller. Dette betyr at foreldre kan be om at fylkesmannen fører tilsyn dersom det viser seg at kommunens tilsyn ikke fungerer etter intensjonen. Kommunene skal beholde hovedansvaret for tilsyn med barnehagene. Loven gir hjemmel til å fastsette rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Lov 17. juni 2016 nr. 67 om endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.) innfører en plikt for fylkeskommunene til å finansiere skoletilbud i andre fylker og til å ta imot gjesteelever ved ledig kapasitet. Lovendringen vil gi ungdommer større frihet i valg av videregående skole. Videre innføres praksisbrevordningen, et toårig opplæringsløp som supplement til ordinær yrkesfaglig videregående opplæring i alle fylker. Det skal legges til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som likevel har behov for mer grunnskoleopplæring. Det etableres en ordning for godkjenning av utenlandsk fagopplæring på videregående opplærings nivå, og at det klargjøres at plikten til grunnskoleopplæring opphører ved utenlandsopphold. I tillegg fjernes opplæringslovens anbefaling om maksimal skolestørrelse. Les barnehageloven her og opplæringslova her.