Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover som trer i kraft 1. februar 2017

1. februar 2017 trer en endring i folketrygdloven og en endring i opplæringsloven i kraft.

Lovtidend    1. februar 2017    👤Knut Davidsen

  • Lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) endrer lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 19-11 første ledd andre punktum. Dette punktumet ble i endringsloven vedtatt som annet punktum, skulle vel vært vedtatt som tredje punktum. Folketrygdloven § 19-11 er ajourført med kommentar i den historiske noten.
  • Lov 13. januar 2017 nr. 1 om endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) endrer lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) ved å tilføye nytt annet punktum i tredje ledd i § 10-2.