Lover som trer i kraft 1. januar 2004

Her er en foreløpig oversikt over nye lover med ikrafttredelse 1. januar 2004.

Lovtidend    22. desember 2003    👤Knut Davidsen   

 1. Lov 21. juni 2002 nr. 29 - Mellombels lov om overgangsreglar i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering.

 2. Lov 9.mai 2003 nr. 31 - miljøinformasjonsloven.

 3. Lov 27. juni 2003 nr. 57 - om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone.

 4. Lov 4. juli 2003 nr. 74 - hundeloven.

 5. Lov 28. november 2003 nr. 98 - konsesjonsloven.

 6. Lov 12. desember 2003 nr. 108 - om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 7. Lov 19. desember 2003 nr. nr. 118 - om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS.

 8. Lov 19. desember 2003 nr. 124 - matloven.

 9. Lov 19. desember 2003 nr. 130 - om Innovasjon Norge.


For å lese lovene, gå inn på www.lovdata.no. For forarbeider, prøv www.odin.no, under Publikasjoner. Se også www.stortinget.no, under Snarvei til saker finner du alle relevante referater, innstillinger og vedtak.


Det er i tillegg fastsatt ikrafttredelser for endringslover, se f.eks. nyhet for Statsråd 19. desember 2003. I tillegg trer endringslovene nevnt under i kraft 1. januar 2004, helt eller delvis.

 1. Lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

 2. Lov 15. juni 2001 nr. 63 om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse).

 3. Lov 10. januar 2003 nr. 3 om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning).

 4. Lov 28. februar 2003 nr. 14 om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte andre lover.

 5. Lov 9. mai 2003 nr. 29 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv.

 6. Lov 6. juni 2003 nr. 36 om endringer i skatteloven m.m.

 7. Lov 20. juni 2003 nr. 46 om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

 8. Lov 20. juni 2003 nr. 55 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad).

 9. Lov 27. juni 2003 nr. 69 om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

 10. Lov 4. juli 2003 nr. 75 om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene).

 11. Lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen.

 12. Lov 5. september 2003 nr. 92 om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar).

 13. Lov 12. september 2003 nr. 93 om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.

 14. Lov 28. november 2003 nr. 96 om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell).

 15. Lov 28. november 2003 nr. 99 om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

 16. Lov 12.desember 2003 nr. 101 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.

 17. Lov 12. desember 2003 nr. 102 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

 18. Lov 12. desember 2003 nr. 105 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

 19. Lov 12. desember 2003 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

 20. Lov 12. desember 2003 nr. 111 om endringer i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve).

 21. Lov 12. desember 2003 nr. 112 om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.