Lover som trer i kraft 1. januar 2004 - samlet oversikt

Her er en oversikt over nye lover, endringslover og ikke-sanksjonerte lover med hel eller delvis ikrafttredelse 1. januar 2004.

Lovtidend    29. desember 2003    👤Knut Davidsen   

For å lese lovene, gå inn på www.lovdata.no. Endringslovene vil fra 1. januar 2004 være innarbeidet i lovene de endrer. Ikke-sanksjonert lover finner du her. For forarbeider, prøv www.odin.no, under Publikasjoner. Se også www.stortinget.no, under Snarvei til saker finner du alle relevante referater, innstillinger og vedtak.

Nye lover:

 • Mellombels lov 21. juni 2002 nr. 29 om overgangsreglar i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering.
 • Lov 9.mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven).
 • Lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven).
 • Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone.
 • Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).
 • Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
 • Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)
 • Lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
 • Lov 12. desember 2003 nr. 115 om statleg varekrigsforsikring.
 • Lov 19. desember 2003 nr. nr. 118 om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS.
 • Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
 • Lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge.

Endringslover:

 • Lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven
 • Lov 15. juni 2001 nr. 63 om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse).
 • Lov 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling.
 • Lov 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet).
 • Lov 20. desember 2002 nr. 107 om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet).
 • Lov 10. januar 2003 nr. 3 om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning).
 • Lov 28. februar 2003 nr. 14 om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte andre lover.
 • Lov 9. mai 2003 nr. 29 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv.
 • Lov 6. juni 2003 nr. 36 om endringer i skatteloven m.m.
 • Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova). § 1-4
 • Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova). § 1-5, § 14-12 nr. 11 ny § 3a i eierseksjonsloven og § 14-12 nr. 13.
 • Lov 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven.
 • Lov 20. juni 2003 nr. 46 om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven).
 • Lov 20. juni 2003 nr. 55 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad).
 • Lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv.
 • Lov 27. juni 2003 nr. 69 om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
 • Lov 4. juli 2003 nr. 75 om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene).
 • Lov 4. juli 2003 nr. 77 om endringer i vegtrafikkloven mv. (Domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn mv).
 • Lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen.
 • Lov 5. september 2003 nr. 92 om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar).
 • Lov 12. september 2003 nr. 93 om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.
 • Lov av 26. september 2003 nr. 95 om endringer i lov 15 juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) for den offentlige helsetjenesten. Den gjelder derfor ikke for helsehjelp itt utenfor den offentlige helsetjenesten.
 • Lov 28. november 2003 nr. 96 om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell).
 • Lov 28. november 2003 nr. 99 om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
 • Lov 12.desember 2003 nr. 101 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
 • Lov 12. desember 2003 nr. 102 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
 • Lov 12. desember 2003 nr. 105 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
 • Lov 12. desember 2003 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
 • Lov 12. desember 2003 nr. 111 om endringer i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka etaling i handelshøve).
 • Lov 12. desember 2003 nr. 112 om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
 • Lov 19. desember 2003 nr. 116 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.)
 • Lov 19. desember 2003 nr. 117 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og rbeidsmiljø mv.
 • Lov 19. desember 2003 nr. 120 om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i tatsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.)
 • Lov 19. desember 2003 nr. 121 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)
 • Lov 19. desember 2003 nr. 122 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven).
 • Lov 19. desember 2003 nr. 123 om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter m.m.).
 • Lov 19. desember 2003 nr. 128 om endring i passloven (økt passgebyr for barn).
 • Lov 19. desember 2003 nr. 129 om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om usdyravl.
 • Lov 19. desember 2003 nr. 131 om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
 • Lov 19. desember 2003 nr. 132 om endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot ederlag).
 • Lov 19. desember 2003 nr. 133 om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (førerkort og trafikkopplæring).helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning).
 • Lov 19. desember 2003 nr. 135 om endringer i folketrygdloven og i enkelt andre lover.

Ikke-sanksjonerte lover:
I tillegg har Stortinget vedtatt tre lover med ikrafttredelse 1. januar 2004, men disse lovene er ennå ikke sanksjonert.

 • Lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond. Odelstingets beslutning 20. november 2003 nr. 2.
 • Lov om endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Odelstingets beslutning 9. desember 2003 nr. 21.
 • Lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Odelstingets beslutning 15. desember 2003 nr. 39.