Lover som trer i kraft 1. januar 2005

Her følger en liste over lover som trer i kraft 1. januar 2005. Helt til sist er en lov med ikrafttredelse samme dato, men som ikke ble sanskjonert i statsråd 17. desember 2004.

Lovtidend    20. desember 2004    👤Knut Davidsen   

 • Lov 11. juni 1993 nr. 106 om endringer i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet – ny § 48A om oppbevaring av fredet vilt.
 • Lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet – gjelder for ervervsmessig vaktvirksomhet som drives av forvaltningsorgan, jf. loven §1.
 • Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) – med unntak for enkelte endringer i andre lover, se § 62.
 • Lov 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven. – gjelder endringen i sentralbankloven § 18.
 • Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologloven) – gjelder § 2-10 og kap. 4 og opphevelsen av lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi.
 • Lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen – gjelder § 21 nr. 3, 5, 7 og 14, endringer i andre lover.
 • Lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift.
 • Lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven).
 • Lov 11. juni 2004 nr. 35 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart – gjelder § 3-1 i loven.
 • Lov 25. juni 2004 nr. 43 om endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag mv. (gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen) m.m.) – gjelder del I.
 • Lov 25. juni 2004 nr. 51 om endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og finansavtalelova m.m. – gjelder endringene i finansavtaleloven.
 • Lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret.
 • Lov 2. juli 2004 nr. 61 om endringar i lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. og i straffeprosesslova.
 • Lov 2. juli 2004 nr. 67 om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker) – gjelder del I, endringene i utlendingsloven § 42, og del II, endringenen i rettshjelpsloven § 13.
 • Lov 2. juli 2004 nr. 68 om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet.
 • Lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) – med unntak av § 18, endring i andre lover.
 • Lov 10. desember 2004 nr. 81 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.) – gjelder del I (regnskapsloven) endrede og nye § 3-1, § 3-2, § 3-2a, § 3-3, § 3-3a, §5-9a, § 7-1 og § 7-11a, del I (regnskapsloven) § 3-9 fjerde ledd første punktum og del II til VIII.
 • Lov 10. desember 2004 nr. 83 om endring i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning.
 • Lov 10. desember 2004 nr. 84 om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 85 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover – gjelder endringene i avsnitt II og endringene i folketrygdloven § 12-5 og § 15-11 første ledd bokstav a.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 87 om endringar i lønnsgarantilova.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 89 om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 92 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 93 om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) – samtidig med lov 15. juni 2001 nr. 59, se over.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 94 om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 95 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr – ingen økning av selve rettsgebyret, dette økte med lov 25. juni 2004 nr. 54 fra 1. juli 2004.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 96 om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 97 om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting - gjelder hele endringsloven med unntak av ny § 11.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 98 om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven).
 • Lov 17. desember 2004 nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven.
 • Lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven).


Lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening), vedtatt av Stortinget 17. desember 2004, med ikrafttredelse 1. januar 2005 ble ikke sanksjonert. Dette vil først kunne skje i statsråd 7. januar 2005.

Alle lover som endres av lovene nevnt her vil fra 1. januar 2005 finnes i ajourført versjon på Lovdatas hjemmesider, teksten til lovene nevnt over finner du i Norsk Lovtidend avd. I.