Lover som trer i kraft 1. januar 2006

58 nye lover, endringslover og opphevelser av lover trer helt eller delvis i kraft 1. januar 2006. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over alle lover sanksjonert i desember 2005, se Norsk Lovtidend Avd. I.

Lovtidend    29. desember 2005    👤Knut Davidsen

Nye lover:

Opphevelse (og endring) av lover:

  • Lov 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere.
  • Lov 21. desember 2005 nr. 131 om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.).
  • Lov 21. desember 2005 nr. 136 om opphevelse av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv.

Endringslover: