Lover som trer i kraft 1. januar 2007

42 endringslover (+ 5 endringslover, se nyhet  4. januar 2007) trer helt eller delvis i kraft 1. januar 2007. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over alle lover sanksjonert i desember 2006, se Norsk Lovtidend.

Lovtidend    29. desember 2006    👤Knut Davidsen   

Lovene som trer i kraft:

 • Lov 23. juni 2000 nr. 52 om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. - ikrafttredelsen gjelder § 3 om avgiftsplikt for annen offentlig framføring av lydopptak og film enn i kringkasting.
 • Lov 18. februar 2005 nr. 10 om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover - ikrafttredelsen gjelder endringene i enhetsregisterloven § 26, i foretaksregisterloven § 7-3 andre ledd og i konkursloven § 79 og § 138.
 • Lov 27. januar 2006 nr. 4 om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) - ikrafttredelsen gjelder endringen av konkursloven § 79 annet ledd, med unntak av annet ledd nr. 3.
 • Lov 7. april 2006 nr. 6 om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.) - ikraf ttredelsen gjelder endringene i barnelova § 38, § 43 tredje ledd, § 51, § 54, § 60a, § 63, § 64 og § 80 og endringen i barnetrygdloven § 9.
 • Lov 7. april 2006 nr. 7 om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.) - ikrafttredelsen gjelder endringene i barnetrygdloven § 4 og § 5.
 • Lov 21. april 2006 nr. 10 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon) - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 12. mai 2006 nr. 15 om endringer i jordskifteloven mv. – ikrafttredelsen gjelder endringene i § 2, § 3, § 5, § 9, § 25, § 26, § 28, § 29, § 74 og nytt kapittel 11 A med ny § 89 b og endringen  plan- og bygningslov § 26.
 • Lov 16. juni 2006 nr. 25 om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane -  ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 16. juni 2006 nr. 28 om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) – ikrafttredelsen gjelder § 3-15 andre ledd ny bokstav e og § 23-3 andre ledd nr. 1 bokstav a.
 • Lov 16. juni 2006 nr. 29 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) – ikrafttredelsen gjelder § 6-81 andre og tredje ledd § 12-2 bokstav h og ny bokstav i.
 • Lov 30. juni 2006 nr. 39 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk) – ikrafttredelsen gjelder resten av loven.
 • Lov 30. juni 2006 nr. 41 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser – ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 30. juni 2006 nr. 46 om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) -ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 30. juni 2006 nr. 57 om endringar i opplæringslova - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 30. juni 2006 nr. 58 om endringar i foretaksregisterloven, enhetsregisterloven og regnskapsloven (gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF) - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 8. september 2006 nr. 62 om endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven) - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 1. desember 2006 nr. 64 om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.) – ikrafttredelsen gjelder endringene i barnevernlovens § 4-4 fjerde ledd, § 4-15 tredje ledd siste punktum, § 4-19 og § 4-21 annet ledd.
 • Lov 1. desember 2006 nr. 66 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 8. desember 2006 nr. 67 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (komitémodell, avtalevalg m.m.) - ikrafttredelsen gjelder hele loven med unntak for ny § 10a i kommuneloven og ny § 36a i svalbardloven som trer i kraft 10. september 2007.
 • Lov 8. desember 2006 nr. 68 om endringar i jordlova mv - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 69 om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.) - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 70 om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift – ikrafttredelsen gjelder § 5a annet ledd ny nr. 10.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 75 om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 76 om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 78 om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 80 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd - ikrafttredelsen gjelder § 23-3 fjerde ledd.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 81 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt – ikrafttredelsen gjelder endringene under lovens VI, VII, VIII og IX.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 83 om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 86 om endring i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv - ikrafttredelsen gjelder hele loven med unntak av endringene i aksjeloven § 16-17 i del I og allmennaksjeloven § 16-17 i del II (Kongen bestemmer) og endringene i aksjeloven § 4-15, § 4-19 og § 4-20 i del I, som  trer i kraft 1 jan 2009.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 89 om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 91 om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid) - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 92 om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 22. desember 2006 nr. 94 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 22. desember 2006 nr. 95 om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon) – ikrafttredelsen gjelder endringene i folketrygdloven § 2-9 første ledd, § 4-24, § 4-25 og § 22-10.
 • Lov 22. desember 2006 nr. 97 om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 22. desember 2006 nr. 99 om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking - personar utan samtykkekompetanse) – ikrafttredelsen gjelder endringen biobankloven § 12.
 • Lov 22. desember 2006 nr. 100 om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover – ikrafttredelsen gjelder endringene i helsepersonelloven § 63.
 • Lov 22. desember 2006 nr. 101 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
 • Lov 22. desember 2006 nr. 102 om endringer i lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m. - ikrafttredelsen gjelder hele loven.