Lover som trer i kraft 1. januar 2009

Seks nye lover og 36 endringslover settes i kraft helt eller delvis 1. januar 2009. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over lover sanksjonert i desember 2008, se Norsk Lovtidend hefte 13 og 14. For lover sanksjonert før desember 2008, se i eldre hefter av Norsk Lovtidend.

Lovtidend    29. desember 2008    👤Knut Davidsen

Seks nye lover og 36 endringslover settes i kraft helt eller delvis 1. januar 2009. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over lover sanksjonert i desember 2008, se Norsk Lovtidend hefte 13 og 14. For lover sanksjonert før desember 2008, se i eldre hefter av Norsk Lovtidend.

Nye lover:

Endringslover:
 • Lov 19. april 2002 nr. 11 om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern.
 • Lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen.
 • Lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen.
 • Lov 22. desember 2006 nr. 99 om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utan samtykkekompetanse).
 • Lov 29. juni 2007 nr. 78 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) m.m.
 • Lov 20. juni 2008 nr. 45 om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt).
 • Lov 20. juni 2008 nr. 48 om endringar i opplæringslova og privatskolelova).
 • Lov 27. juni 2008 nr. 53 om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).
 • Lov 27. juni 2008 nr. 57 om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
 • Lov 27. juni 2008 nr. 65 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m.
 • Lov 8. august 2008 nr. 73 om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage).
 • Lov 12. september 2008 nr. 75 om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.
 • Lov 28. november 2008 nr. 81 om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond.
 • Lov 5. desember 2008 nr. 82 om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven.
 • Lov 12. desember 2008 nr. 84 om endring i folketrygdloven.
 • Lov 12. desember 2008 nr. 85 om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær).
 • Lov 12. desember 2008 nr. 87 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
 • Lov 12. desember 2008 nr. 89 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
 • Lov 12. desember 2008 nr. 92 om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.
 • Lov 12. desember 2008 nr. 95 om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
 • Lov 12. desember 2008 nr. 98 om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).
 • Lov 12. desember 2008 nr. 99 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
 • Lov 12. desember 2008 nr. 100 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
 • Lov 12. desember 2008 nr. 104 om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.).
 • Lov 12. desember 2008 nr. 105 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
 • Lov 19. desember 2008 nr. 106 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner).
 • Lov 19. desember 2008 nr. 107 om endringer i folketrygdloven.
 • Lov 19. desember 2008 nr. 109 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) mv.
 • Lov 19. desember 2008 nr. 110 om endringar i legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr.
 • Lov 19. desember 2008 nr. 115 om endring i lov om erstatning frå staten for personskade valda ved straffbar handling m.m. (valdsoffererstatningslova).
 • Lov 19. desember 2008 nr. 116 om endringer i pengespilloven m.m. (grasrotandel).
 • Lov 19. desember 2008 nr. 117 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.).
 • Lov 19. desember 2008 nr. 118 om endringer i opplæringslova.
 • Lov 19. desember 2008 nr. 120 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
 • Lov 19. desember 2008 nr. 121 om endring i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).
 • Lov 19. desember 2008 nr. 122 om endringer i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring.