Lover som trer i kraft 1. januar 2011

1. januar 2011 trer fire nye lover og 39 endringslover helt eller delvis i kraft. Samtidig oppheves tre paragrafer i merverdiavgiftsloven. Mange av lovene gjelder pensjonsreformen. Se liste over lovene under.

Lovtidend    27. desember 2010    👤Knut Davidsen

1. januar 2011 trer fire nye lover og 39 endringslover helt eller delvis i kraft. Samtidig oppheves tre paragrafer i merverdiavgiftsloven. Mange av lovene gjelder pensjonsreformen. Se liste over lovene under.

Nye lover:

 1. Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), § 3-3 første ledd annet punktum, § 9-1 tredje ledd og § 9-8 oppheves.   
 2. Lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven).     
 3. Lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse.
 4. Lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).    
 5. Lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. [edelmetalloven].  

 

Endringslover (lenken går til kunngjøringen i Norsk Lovtidend):

 1. Lov 11. april 2008 nr. 9 om endringer i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).  
 2. Lov 27. juni 2008 nr. 66 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS).  
 3. Lov 23. mai 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon).  
 4. Lov 19. juni 2009 nr. 47 om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.).     
 5. Lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover.     
 6. Lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet).
 7. Lov 19. juni 2009 nr. 72 om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i andre EØS-land).   
 8. Lov 19. juni 2009 nr. 93 om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager).     
 9. Lov 19. juni 2009 nr. 108 om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven.  
 10. Lov 11. desember 2009 nr. 112 om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen).     
 11. Lov 11. desember 2009 nr. 123 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).     
 12. Lov 11. desember 2009 nr. 124 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).     
 13. Lov 11. desember 2009 nr. 129 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).     
 14. Lov 4. juni 2010 nr. 17 om endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen – tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon).  
 15. Lov 4. juni 2010 nr. 19 om endringar i sentralbanklova.     
 16. Lov 25. juni 2010 nr. 29 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009).     
 17. Lov 25. juni 2010 nr. 33 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover.  
 18. Lov 25. juni 2010 nr. 39 om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.     
 19. Lov 13. august 2010 nr. 51 om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70).   
 20. Lov 3. september 2010 nr. 53 om endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover.     
 21. Lov 3. september 2010 nr. 54 om endringer i burettslagslova mv.     
 22. Lov 3. september 2010 nr. 55 om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram.  
 23. Lov 26. november 2010 nr. 59 om endringar i folketrygdlova mv.     
 24. Lov 10. desember 2010 nr. 61 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.  
 25. Lov 10. desember 2010 nr. 62 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).     
 26. Lov 10. desember 2010 nr. 64 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.  
 27. Lov 10. desember 2010 nr. 68 om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.     
 28. Lov 10. desember 2010 nr. 69 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).     
 29. Lov 10. desember 2010 nr. 70 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).     
 30. Lov 10. desember 2010 nr. 71 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).     
 31. Lov 10. desember 2010 nr. 75 om endringer i panteloven mv.  
 32. Lov 17. desember 2010 nr. 77 om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden).  
 33. Lov 17. desember 2010 nr. 78 om endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden).     
 34. Lov 17. desember 2010 nr. 79 om endringer i pensjonslovgivningen (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden).     
 35. Lov 17. desember 2010 nr. 80 om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover.  
 36. Lov 17. desember 2010 nr. 83 om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.     
 37. Lov 17. desember 2010 nr. 84 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring).    
 38. Lov 17. desember 2010 nr. 86 om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).     
 39. Lov 17. desember 2010 nr. 87 om endringar i politilova m.m.