Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover som trer i kraft 1. januar 2016

1. januar 2016 trer 58 lover og endringslover i kraft. Blant de nye lovene er finansforetakslov, lov om referanserenter, postlov, karantenelov (for politikere), obduksjonslov, transplantasjonslov og jordskiftelov.

Lovtidend    29. desember 2015    👤Knut Davidsen   


Ikrafttredelsene som gjelder nye  lover:

Ikraftttredelse som gjelder opphevelse av lov:

 • Lov 18. desember 2015 nr. 109 om oppheving av lov 19. desember 1898 nr. 3 om Tilvirkning af Æthylæther.


Ikrafttredelsene som gjelder deler av lover eller hele lover i følgende lover:

 • Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
 • Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven).
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).
 • Lov 13. desember 2013 nr. 111 om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
 • Lov 20. juni 2014 nr. 52 om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m.
 • Lov 29. august 2014 nr. 63 om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar).
 • Lov 12. mai 2015 nr. 29 om endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning).
 • Lov 22. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 41 om endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 42 om endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 45 om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 46 om endringar i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.
 • Lov 19. juni 2015 nr. 47 om endringar i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgift vedrørende motorkjøretøyer og båter.
 • Lov 19. juni 2015 nr. 50 om endringar i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 52 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 54 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 55 om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 56 om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 72 om endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.).
 • Lov 19. juni 2015 nr. 79 om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon).
 • Lov 7. august 2015 nr. 82 om endringer i forsvarspersonelloven m.m.
 • Lov 4. september 2015 nr. 89 om endringer i plan- og bygningsloven (sentral godkjenning av foretak).
 • Lov 18. september 2015 nr. 92 om endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap).
 • Lov 18. september 2015 nr. 93 om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling).
 • Lov 4. desember 2015 nr 96 om endringer i finanslovgivningen mv.
 • Lov 11. desember 2015 nr. 98 om endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler - tilpasninger til ny straffelov).
 • Lov 11. desember 2015 nr. 100 om endringar i jordskiftelova (reglar om saksbehandling mv.).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 103 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 104 om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 106 om endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 108 om endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 112 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 114 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 115 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 116 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 117 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 118 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 122 om endringer i alkoholloven (varigheten på bevillinger mv.).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 123 om endringer i strålevernloven (laserpekere).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 125 om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 126 om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 127 om endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 128 om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 129 om endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 130 om endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 131 om endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler).
 • Lov 18. desember 2015 nr. 132 om endringar i EØS-høringsloven (elektronisk administrativt samarbeid).