Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover som trer i kraft 1. januar 2017

1. januar 2017 trer naturskadeerstatningsloven, kassasystemlova, skatteforvaltningsloven, lov om EØS-finanstilsyn, anskaffelsesloven, stortingsgodtgjørelsesloven og 42 endringslover i kraft.

Lovtidend    28. desember 2016    👤Knut Davidsen   

  Her er oversikten over lover og deler av lover som trer i kraft 1. januar 2017: 
 1. Lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven).
 2. Lov 19. desember 2014 nr. 75 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
 3. Lov 19. juni 2015 nr. 54 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
 4. Lov 19. juni 2015 nr. 58 om krav til kassasystem (kassasystemlova).
 5. Lov 4. september 2015 nr. 90 om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering).
 6. Lov 18. desember 2015 nr. 110  om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
 7. Lov 18. desember 2015 nr. 118 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
 8. Lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.).
 9. Lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap).
 10. Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven).
 11. Lov 27. mai 2016 nr. 17 om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.).
 12. Lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn.
 13. Lov 17. juni 2016 nr. 35  om endringar i lov om eigedomsskatt til kommunane.
 14. Lov 17. juni 2016 nr. 42 om endringar i skattebetalingsloven.
 15. Lov 17. juni 2016 nr. 49 om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten).
 16. Lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II).
 17. Lov 17. juni 2016 nr. 72 om endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning).
 18. Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).
 19. Lov 12. august 2016 nr. 78 om endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.).
 20. Lov 2. desember 2016 nr. 87 om endringer i energiloven (utenlandskonsesjon).
 21. Lov 16. desember 2016 nr. 90 om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.).
 22. Lov 16. desember 2016 nr. 91 om endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn).
 23. Lov 16. desember 2016 nr. 93 om endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen).
 24. Lov 16. desember 2016 nr. 94 om endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse).
 25. Lov 16. desember 2016 nr. 95 om endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret).
 26. Lov 16. desember 2016 nr. 96 om endringer i domstolloven og straffeprosessloven
  (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker).
 27. Lov 16. desember 2016 nr. 97 om endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel).
 28. Lov 16. desember 2016 nr. 98 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.).
 29. Lov 16. desember 2016 nr. 99 om endringar i veglova (Vegtilsynet).
 30. Lov 16. desember 2016 nr. 100 om endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg).
 31. Lov 16. desember 2016 nr. 101 om endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren).
 32. Lov 16. desember 2016 nr. 102 om endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.).
 33. Lov 16. desember 2016 nr. 103 om endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav).
 34. Lov 20. desember 2016 nr. 105 om endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.).
 35. Lov 20. desember 2016 nr. 106 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven).
 36. Lov 20. desember 2016 nr. 109 om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven).
 37. Lov 20. desember 2016 nr. 110 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
 38. Lov 20. desember 2016 nr. 111 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
 39. Lov 20. desember 2016 nr. 112 om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven).
 40. Lov 20. desember 2016 nr. 114 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
 41. Lov 20. desember 2016 nr. 115 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
 42. Lov 20. desember 2016 nr. 116 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
 43. Lov 20. desember 2016 nr. 119 om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven).
 44. Lov 20. desember 2016 nr. 120 om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven).
 45. Lov 20. desember 2016 nr. 121 om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier.
 46. Lov 20. desember 2016 nr. 122 om endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel).
 47. Lov 20. desember 2016 nr. 123 om endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser).
 48. Lov 20. desember 2016 nr. 124 om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital).