Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover som trer i kraft 1. juli 2016

1. juli er en travel dag når det gjelder lovers ikrafttredelse. Fire nye lover trer i kraft, fire lover oppheves og 30 endringslover trer i kraft denne dagen i år.

Lovtidend    29. juni 2016    👤Knut Davidsen

Nye lover som trer i kraft 1. juli 2016:

 • Lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996), endrer i tillegg barnelova, ekteskaps loven og barnevernloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 29 om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning (EU) nr. 524/2013) - store deler av loven, endrer i tillegg forsikringsavtaleloven, pakkereiseloven, bustadsoppføringslova, husleieloven, finansavtaleloven, forbrukerkjøpsloven, eiendomsmeglingsloven, verdipapirfondloven, AIF-loven og finansforetaksloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 46 om endring av juridisk kjønn, endrer i tillegg navneloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier.

Lover som oppheves 1. juli 2016 (lenken går til kunngjøringen i Norsk Lovtidend):

 •  Lov 17. juni 2016 nr. 63 om oppheving av lov om eierskap i medier, opphever lov 13. juni 1997 nr. 53.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 71 om endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling) opphever lov 22. mars 1946 nr. 4 om fiendegods o.a, lov 28. juni 1952 nr. 3 om avgift på bygge- og entreprenørvirksomhet til dekning av utgifter til byggeforskning og geoteknisk forskning og lov 23. mars 1956 nr. 1 om forbud mot å betinge forkjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter.

Endringslover som trer i kraft 1. juli 2016 (lenken går til kunngjøringen i Norsk Lovtidend):

 • Lov 19. desember 2014 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) - resten av endringsloven.
 • Lov 19. desember 2014 nr. 78 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard - resten av endringsloven.
 • Lov 19. desember 2014 nr. 84 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) - resten av endringsloven.
 • Lov 19. desember 2014 nr. 86 om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) - resten av endringsloven.
 • Lov 4. desember 2015 nr. 96 om endringer i finanslovgivningen mv. -  resten av endringsloven.
 • Lov 15. april 2016 nr. 2 om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) - deler av endringsloven.
 • Lov 27. mai 2016 nr. 16 om endringar i sjøloven (gjennomføring av europaparlaments- og rådforordning (EU) nr. 1177/2010 om båtpassasjerrettar) - hele endringsloven.
 • Lov 27. mai 2016 nr. 17 om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) - deler av endringsloven.
 • Lov 27. mai 2016 nr. 18 om endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.) - deler av endringsloven.
 • Lov 3. juni 2016 nr. 19 om endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar - bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid) - hele endringsloven.
 • Lov 10. juni 2016 nr. 21 om endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar) - hele endringsloven.
 • Lov 10. juni 2016 nr. 22 om endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål) - hele endringsloven.
 • Lov 10. juni 2016 nr. 23 om endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk) - hele endringsloven.
 • Lov 10. juni 2016 nr. 24 om endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) - hele endringsloven, endrer også ligningsloven, tolloven og merverdiavgiftsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) - deler av endringsloven, endrer også samordningsloven, sykepleierpensjonsloven, ligningsloven, folketrygdloven, lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg og lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 26 om endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt) - hele endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 43 om endringar i merverdiavgiftsloven - hele endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 45 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister) - deler av endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 47 om endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.) - hele endringsloven, endrer også folketrygdloven og helsepersonelloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 50 om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter) - hele endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 51 om endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.) - hele endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 52 om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) - hele endringsloven, endrer også straffeprosessloven og politiloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 53 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) - hele endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 60 om endringar i inndelingslova og kommuneloven (behandling av kommunesamanslåingar mv.) - hele endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 68 om endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.) - deler av endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 70 om endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel) - hele endringsloven
 • Lov 17. juni 2016 nr. 71 om endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling) - hele endringsloven, se også under opphevede lover.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 72 om endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning) - deler av endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 74 om endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall) - hele endringsloven.
 • Lov 17. juni 2016 nr. 75 om endringer i luftfartsloven - hele endringsloven.